Lees voor ?

Klacht tegen ambtelijk optreden

Deze klachtenprocedure gaat niet over meldingen in de openbare ruimte, zoals afval, losliggende stoeptegels etc. U kunt daarvoor een 'melding openbare ruimte' indienen.

Burgers die niet tevreden zijn met de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde gelegenheid heeft gedragen, kunnen daarvoor een klacht indienen. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld over een ongeïnteresseerde of onheuse bejegening, de manier waarop zij zich gedragen tegenover burgers en bedrijven. De gemeente zal de klacht volgens een intern vastgestelde procedure afhandelen.

Gang van zaken

 • U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders. Als dit niet gaat, dan kan de gemeente u helpen de klacht schriftelijke te formuleren.
 • De gemeente zal uw klacht intern beoordelen.
 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek wordt samen met u beoordeeld of de klacht informeel kan worden afgehandeld.
 • Leidt de informele afhandeling niet tot een bevredigend resultaat, dan wordt de formele procedure opgestart.
 • Beide partijen worden dan gehoord.
 • U krijgt van de gemeente binnen 6 weken schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht. Deze termijn kan zonder opgave van redenen met maximaal 4 weken verlengd worden.
 • Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij de Nationale Ombudsman aanvragen.

Voorwaarden

De klacht moet binnen 1 jaar na de gedraging zijn ingediend.

U dient uw klacht schriftelijk in. Uw klacht bevat ten minste:

 • naam en adres van de klager
 • datum
 • naam en/of functie van de persoon en een omschrijving van zijn/haar gedraging
 • handtekening
 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten