Lees voor ?

Klacht tegen ambtelijk optreden

 Deze klachtenprocedure gaat niet over klachten of meldingen in de openbare ruimte, zoals afval, losliggende stoeptegels etc. U kunt daarvoor een 'melding openbare ruimte' indienen.


Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde gelegenheid heeft gedragen, kunnen een klacht indienen. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld over een ongeïnteresseerde of onheuse bejegening of de manier waarop een persoon zich gedraagt tegenover burgers en bedrijven. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure afhandelen.

Gang van zaken

 • U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente u helpen de klacht schriftelijke te formuleren. Neem dan contact met ons op.
 • De gemeente beoordeelt uw klacht.
 • We bekijken altijd eerst of wij uw klacht kunnen oplossen. U krijgt dan een uitnodiging voor een (telefonisch) gesprek. In dit gesprek wordt samen met u beoordeeld of de klacht informeel kan worden afgehandeld.
 • Leidt de informele afhandeling niet tot een bevredigend resultaat of kan uw klacht niet eenvoudig worden opgelost, dan wordt de formele procedure opgestart.
 • U en de betrokken medewerker worden dan gehoord, tenzij u aangeeft dat dit niet nodig is.
 • U krijgt van de gemeente binnen 6 weken schriftelijk bericht over de beoordeling van uw klacht. Deze termijn kan door ons met 4 weken verlengd worden.
 • U kunt een externe beoordeling van uw klacht bij de Nationale Ombudsman aanvragen als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht.

Voorwaarden

De klacht moet binnen 1 jaar na de gedraging zijn ingediend.

U dient uw klacht schriftelijk in. Uw klacht bevat ten minste:

 • Naam en (e-mail)adres van de klager.
 • Datum van de klacht.
 • Naam en / of functie van de persoon waarover de klacht gaat.
 • Een omschrijving van de gedraging.
 • Uw handtekening.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten