Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Lokale regels voor verkiezingscampagnes

Stempoptlood en stembiljet.

Stempoptlood en stembiljet.

Bij het voeren van verkiezingscampagnes in de gemeente Weert gelden voor politieke partijen de regels die zijn neergelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (APV) en in het besluit ‘Nadere regels betreffende borden verkiezingen, theatervoorstellingen, circussen en concerten gemeente Weert’.

De volgende vormen van verkiezingsreclame worden onderscheiden:

Flyeren

Het uitdelen van campagnefolders of strooibiljetten voor politieke partijen valt onder de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet).

Aan het flyeren zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Er mogen geen flyers achterblijven op straat, na afloop dient de omgeving schoon te worden achtergelaten;
 • De flyeraars mogen niet op één locatie blijven staan, maar moeten zich door het gebied verspreiden (geen standplaats);
 • Er mag niet geflyerd worden op een evenemententerrein, tenzij de evenementenorganisator daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
 • Er mag geflyerd worden op de zaterdag weekmarkt;
 • Voor het flyeren in de muntpassage is toestemming van de eigenaar nodig.

Posters bij winkels / bedrijven of particulieren

Het aanbrengen van een aanplakbiljet/poster op een raam bij winkels/bedrijven of bij particulieren.

Aan het aanbrengen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Toestemming van de eigenaar van de winkel / bedrijf;
 • Bij voorkeur aanbrengen in het inwendige gedeelte van het gebouw.

Plaatsen statafel / partytent / kraam

Het innemen van een plaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor publiek toegankelijk plaats in de openlucht, t.b.v. het promoten van de eigen politieke partij of persoon. Hierbij mag men gebruik maken van een statafel, kraam, (partij)tent e.d.

Aan het plaatsten van een statafel/partytent/kraam zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Gebruik van geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan;
 • De standplaats mag niet leiden tot overlast of (verkeer) onveilige situatie;
 • Na afloop moet de omgeving van de standplaats schoon worden achtergelaten;
 • Men dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het innemen van een plaats een vergunning aan te vragen bij de gemeente Weert e.a. conform artikel 2:10 APV;
 • Voor de vergunning zijn leges verschuldigd.

 Voor het aanvragen van de vergunning, zie dit digitale aanvraagformulier.

Reclame-uitingen op diverse locaties

Reclame op / aan een voertuig, een aanhanger of een constructie op/aan een onroerende zaak (spanframes/reclamedoeken), zodat deze zichtbaar is vanaf de openbare weg. Deze vorm van reclamevoeren heeft geen duurzaam en plaatsgebonden karakter, mits deze niet langer duurt dan 7 weken. Hiervoor is dan geen omgevingsvergunning nodig.

Aan het plaatsen van “overige reclame-uitingen” zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Plaatsing alleen op eigen of particuliere grond/gebouwen;
 • Plaatsing alleen met toestemming van de eigenaar;
 • Aanhanger/voertuig dient dusdanig te zijn gemaakt dat deze gemakkelijk te verplaatsen is;
 • Geen hinder of gevaar voor de verkeersveiligheid;
 • Constructies dienen van dusdanig materiaal zijn gemaakt en zodanig bevestigd, dat zij ten gevolge van weersinvloeden niet stuk gaan of losraken;
 • Bij plaatsing op/aan de weg maximaal afmetingen 3m² en maximale hoogte 2 meter vanaf maaiveld;
 • Duur plaatsing maximaal 6 weken vooraf tot 1 week na de verkiezingen.

Sandwich- / driehoeksborden

Het tijdelijk plaatsen van verkiezingssandwich- / driehoeksborden op diverse locaties, aan lantaarnpalen.

Aan het plaatsen van verkiezingssandwich- / driehoeksborden zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Er mogen niet meer dan 50 borden worden geplaatst, waarvan maximaal 5 op de singels;
 • De borden mogen niet worden geplaatst binnen 50 meter van kruisingen of splitsingen van wegen;
 • De borden moeten zodanig worden geplaatst, dat het uitzicht voor weggebruikers niet wordt belemmerd en reeds eerder aangebrachte borden, verkeerstekens e.d. niet aan het zicht worden onttrokken;
 • De borden mogen slechts worden aangebracht op aluminium of verzinkte masten en niet meer dan één bord per mast;
 • Het verkeer (dus ook het voetgangersverkeer) mag niet zodanig worden belemmerd, dat daardoor de vrijheid en veiligheid in gevaar wordt gebracht;
 • De borden moeten van dusdanig materiaal zijn gemaakt en met zodanig materiaal worden aangebracht dat de borden niet los kunnen raken en geen schade veroorzaken aan de voorwerpen waaraan zij worden aangebracht;
 • De vergunninghouder is aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van het plaatsen, geplaatst houden, losraken of verwijderen van de borden;
 • De aanwijzingen van politie en/of medewerkers afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving bij het plaatsen van de borden dienen strikt te worden opgevolgd;
 • Ttussen elk te plaatsen bord dient een minimale afstand van 300 meter te worden aangehouden, zodat de borden voldoende verspreid staan;
 • Er mogen alleen borden worden geplaatst binnen de bebouwde kom van Weert. Er zijn geen borden toegestaan op wegen in beheer bij Rijkswaterstaat en Provincie;
 • De borden mogen worden geplaatst gedurende maximaal 21 dagen voorafgaand aan en tot 1 dag na de datum van verkiezingen.

Voor het plaatsen van verkiezingsborden kun je een melding doen via een digitaal formulier. Voor meer info, zie de pagina 'Sandwichborden of driehoeksborden plaatsen'.

Overig

Alle andere vormen van “overige reclame-uitingen” moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de plaatsing worden gemeld bij de afdeling VTH. De melding wordt apart beoordeeld op openbare orde en (verkeers-)veiligheid en/of vergunnings-/ meldingsplicht.

Informatie

Voor informatie of voor het doen van een melding of aanvraag kun je contact opnemen met de afdeling vergunningen van de gemeente Weert via vergunningen@weert.nl of via het telefoonnummer (0495) 575 000.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten