Lees voor ?

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie (vóór de invoering van de omgevingswet 'planschade' genoemd) ontstaat bijvoorbeeld als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een (wijziging van het) omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. Je kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Nadeelcompensatie kan op 2 manieren ontstaan:

  • Je huis of pand is minder waard geworden doordat invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden van het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Jouw onderneming heeft minder inkomsten doordat invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden van het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Het wel of niet opnemen van algemene regels en/of binnenplanse omgevingsplanactiviteiten in het omgevingsplan leidt niet tot de mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen. Je kan dit verzoek pas indienen als er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld omdat in je directe omgeving iemand een activiteit uitvoert die op basis van algemene regels in het omgevingsplan is toegestaan, of omdat de gemeente een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit verleent.

Het indienen van een verzoek om een tegemoetkoming in nadeelcompensatie kan middels een brief die wordt gericht aan het college van B&W. In deze brief dient melding te worden gemaakt als gevolg van welk besluit er nadeelcompensatie optreedt en waaruit deze schade bestaat. Daarnaast dient er een kopie van de eigendomsakte te worden overlegd.

Heb je een vraag over nadeelcompensatie of wil je weten of je een verzoek tot nadeelcompensatie kan indienen? Neem dan op met de gemeente Weert.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in nadeelcompensatie wordt een recht geheven van € 300,-. Wordt een tegemoetkoming in nadeelcompensatie toegekend, dan wordt dit bedrag terugbetaald. Wordt het verzoek om tegemoetkoming in nadeelcompensatie afgewezen, dan wordt het bedrag van € 300,- niet terugbetaald.

Voor meer informatie, zie de 'Verordening nadeelcompensatie gemeente Weert'

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten