Lees voor ?

Algemene voorwaarden parkeervergunning- of abonnement

 • Alleen aan aanvragen, waar de stappen in het digitale parkeerloket correct en volledig zijn doorlopen, wordt direct een parkeerproduct verstrekt. Bij parkeerproducten waar aanvullende informatie (leasecontract, werkgeversverklaring) noodzakelijk is, wordt de aanvraag eerst getoetst alvorens het product wordt verstrekt.

 • Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen of onvoldoende gebruik maakt, verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende bescheiden.

 • Bij het verstrekken van een parkeervergunning, mantelzorgvergunning of digitale visiteregeling aan een bewoner is het adres zoals geregistreerd in de Basisregistratie personen doorslaggevend.

 • Een parkeerproduct is geldig op het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

 • Parkeren op straat is uitsluitend toegestaan op basis van het actieve kenteken dat gekoppeld is aan de parkeervergunning of digitale visiteregeling.

 • Wijzigingen van de bij de aanvraag verstrekte gegevens kan de aanvrager zelf regelen in het digitale parkeerloket.

 • Indien na verlening van een parkeerproduct blijkt dat deze op onjuiste gegevens is verleend kan het parkeerproduct direct worden ingetrokken.

 • Een parkeerproduct is uitsluitend geldig voor voertuigen.

 • Een parkeerproduct wordt niet verstrekt voor grote voertuigen zoals beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Weert.

 • Voor een aanhangwagen en caravan wordt geen parkeerproduct verleend.

 • Een parkeerproduct is niet overdraagbaar.

 • Aan een parkeerproduct kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.

 • Een digitale visiteregeling is uitsluitend geldig voor de daartoe aangewezen zone(s) alsmede gedurende voor die gebieden vastgestelde tijdvakken door het college.

 • Het college kan parkeergarages, parkeerterreinen en weggedeelten voor het verkeer afsluiten in verband met activiteiten of bijzondere omstandigheden. De houder van een parkeerproduct heeft in deze gevallen geen recht op restitutie of enige andere vorm van (financiële) vergoeding.

 • De houder van een parkeerproduct dient aanwijzingen van politieambtenaren, parkeercontroleurs en van gemeentewege aangewezen ambtenaren op te volgen.

 • Een parkeervergunning, parkeerabonnement, parkeerbundel of digitale visiteregeling kan wederzijds worden opgezegd.

   

 • Bij opzegging door de houder van een parkeervergunning of parkeerabonnement bestaat voor de houder aanspraak op restitutie voor het resterende bedrag wanneer er na opzegging nog dagen overblijven.

 • Bij een digitale visiteregeling en parkeerbundel vindt na beëindiging restitutie van het resterende parkeertegoed plaats.

 • Van verlies van een parkeerpas voor een parkeergarage dient een melding per e-mail naar parkeerbeheer@weert.nl te worden gedaan. Tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een nieuwe parkeerpas verleend.

 • Parkeren in strijd met de algemene voorwaarden wordt beschouwd als parkeren zonder parkeerproduct.

 • Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden kan het parkeerproduct met onmiddellijke ingang worden ingetrokken, zonder dat er een recht van restitutie bestaat.

 • Het parkeren van een voertuig op of in een gemeentelijke parkeergelegenheid geschiedt voor eigen risico. De gemeente Weert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade en/of diefstal.

 • Tijdens de kermis in Weert (vanaf dinsdag voor aanvang van de kermis tot en met de eerste vrijdag na de kermis) is het voor een vergunninghouder van zone 1 of 2 toegestaan om met een geldige parkeervergunning te parkeren in zone 1, 2 of 3. Daarbij mag binnen deze zones niet op de volgende locaties worden geparkeerd:

  • Beekstraat
  • Korenmarkt
  • Schoolstraat
  • Begijnensteeg
  • Hegstraat
  • Collegeplein (op maaiveldniveau)
  • Dries (gedeelte waar een maximale parkeerduur van 2 uur geldt).
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten