Lees voor ?

Verkeer en parkeren

Op deze pagina vind je een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over verkeer en parkeren. Heb je nog andere vragen?  Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Kunnen er (extra) snelheidsremmende maatregelen in mijn straat komen (maximumsnelheid 50km/uur of hoger)?

Het verminderen van verkeer op drukke wegen waar een maximumsnelheid van 50 km/uur of hoger geldt, is vrijwel onmogelijk. Dit zijn doorgaans belangrijke wegen die autosnelwegen met erftoegangswegen verbinden (gebiedsontsluitingswegen). Er worden zo min mogelijk fysieke aanpassingen aan deze wegen verricht om de doorstroming van het verkeer te kunnen blijven garanderen. De gemeente beschikt over enkele elektronische snelheidsdisplays die tijdelijk in straten kunnen worden geplaatst. Uit ervaring blijkt dat dit een gunstig effect heeft op de snelheid van het verkeer.

Bij grootschalig onderhoud in een straat evalueren we de bestaande weginrichting. Hierbij houden we rekening met factoren zoals de geldende maximumsnelheid, feitelijke snelheden en het volume en soort verkeer in de straat. Op basis van deze overwegingen wordt bepaald of snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk zijn. De uiteindelijke beslissing over de uitvoering van deze maatregelen ligt bij het gemeentebestuur. Uiteraard moeten er ook voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Doorgaans worden op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur of hoger geen maatregelen genomen om de snelheid te verminderen.

In mijn woonerf wordt te hard gereden. Kunnen maatregelen worden genomen?

Voor de gemeente is het uitermate lastig om effectieve maatregelen te treffen tegen roekeloze bestuurders, aangezien dit gedrag betreft. Met deze problematiek hebben veel gemeentes te maken. Toch zijn er enkele mogelijke oplossingen die overwogen kunnen worden en die je zelf kunt ondernemen tegen hardrijders.

  • Buurtacties Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft verschillende buurtacties gecreëerd, waarmee je zelf actief kunt bijdragen aan het verbeteren van verkeersveiligheid in jouw buurt. De VVN buurtacties zijn ontworpen om inzicht te verschaffen in het (eigen) gedrag en om bewustwording te vergroten. Hierbij kun je denken aan een klikosticker actie. 
  •  Eventuele kosten moet je zelf betalen.
  • 'Victor Veilig'-pop: je kunt ook individueel of samen met jouw buurt overwegen om een 'Victor Veilig'-pop (verkeersmannetje) aan te schaffen. Deze pop heeft een attentie verhogende waarde voor automobilisten en andere weggebruikers. Het is echter niet toegestaan om dit verkeersmannetje permanent in het straatbeeld te laten staan, omdat het effect afneemt wanneer mensen eraan gewend raken. De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk objecten in de openbare ruimte te plaatsen, omdat dit tot afleiding van het verkeer kan leiden.

Kunnen er (extra) maatregelen tegen geluidsoverlast in mijn straat komen?

In diverse gemeentes zorgen luidruchtige motorvoertuigen voor veel overlast. Uit onderzoek is gebleken dat extreem lawaai van voertuigen vooral wordt veroorzaakt door fout gedrag van de bestuurder zoals te snel optrekken of aanpassingen aan de voertuigen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan illegale uitlaten of ingrepen waardoor voertuigen extra veel geluid maken. Helaas houden niet alle weggebruikers hierbij rekening met hun omgeving. Voor de gemeente is het bijzonder moeilijk om deze weggebruikers aan te pakken, omdat het hier om gedrag gaat. Als gemeente kunnen wij weinig uitvoeren tegen het hinderlijke geluid van motoren en auto’s. Het is voor ons een bekend probleem dat zich op diverse wegen voordoet in Weert. Bij belangrijke wegen in het wegennetwerk is het niet gewenst om snelheidsremmende maatregelen te treffen. Wij hebben goede hoop dat de transitie naar schoon, stil vervoer hard genoeg gaat, zodat deze negatieve effecten van het verkeer snel afnemen.

Hoe handhaaft de gemeente op snelheidsgedrag?

Handhaving op de snelheid van het verkeer is een bevoegdheid van de politie en niet een aangelegenheid van de gemeente. Als je constateert dat er mogelijk structureel te hard wordt gereden, kun je contact opnemen met de politie. Het is aan de politie om te beslissen of zij overgaan tot handhaving.

Hoe handhaaft de gemeente op parkeergedrag?

Het toezicht op parkeergedrag wordt uitgevoerd door onze collega’s van handhaving. Zij kunnen op straat beoordelen of er sprake is van een parkeerovertreding en hebben de bevoegdheid om over te gaan tot waarschuwingen of het beboeten van foutief geparkeerde voertuigen. Als je parkeeroverlast ondervindt als gevolg van verkeerd geparkeerde voertuigen, kun je dit melden. Je hebt de mogelijkheid om de melding digitaal via de website door te geven aan onze handhavingscollega's.

Kan de gemeente extra borden plaatsen?

Het toevoegen van meer verkeersborden betekent niet automatisch een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente is terughoudend in het plaatsen van extra verkeersborden, aangezien een overmatig aantal borden kan leiden tot een rommelige en onoverzichtelijke straatomgeving. Dit kan zelfs een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. De gemeente heeft besloten om enkel de wettelijk verplichte verkeersborden te plaatsen.

Kan er een snelheidsbord van 15km/uur bij mijn woonerf worden geplaatst?

Op een woonerf is het alleen toegestaan om stapvoets te rijden. Dit betekent dat de snelheid niet hoger mag zijn dan 15 kilometer per uur. Het woonerfbord signaleert dat het gebied als erf is aangemerkt, waarbij de voorgeschreven maximumsnelheid 15 km/uur bedraagt. Het woonerfbord spreekt voor zich en als bewoners zich hier niet houden aan de maximumsnelheid heeft dit te maken met gedrag. Het plaatsen van extra verkeersborden heeft geen directe invloed op het gedrag van weggebruikers.

Inwoners kunnen wel zelf stickers aanvragen bij Veilig Verkeer Nederland.

Kan de gemeente extra markeringen en objecten plaatsen?

De gemeente is terughoudend met het plaatsen van een wit kruis, gele streep, varkensruggen, paaltjes en hekjes in het belang van de kwaliteit van het straatbeeld. Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Het negeren van deze regel is een overtreding van de verkeersvoorschriften en kan beboet worden. Ook het parkeren op het trottoir valt onder hinderlijk parkeren waarop gehandhaafd kan worden. Weggebruikers horen op de hoogte te zijn van deze regels. Extra maatregelen, zoals een gele streep, een wit kruis of een paaltje, zijn hiervoor niet noodzakelijk.

Kan er een wit kruis geplaatst worden bij mijn gehandicaptenparkeerplaats?

Bij een gehandicaptenparkeerplaats plaatst de gemeente Weert een RVV-E06 bord. Het bord volstaat en heeft een leidende functie. Als er een ander voertuig op de betreffende parkeerplaats staat dan aangegeven op het onderbord, kan hiertegen handhavend worden opgetreden. 

De gemeente heeft het volgende beleid voor kruismarkering:

  • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt in beginsel alleen uitgevoerd met een RVV-E06 bord met een onderbord met kenteken, zonder kruismarkering.
  • Een gehandicaptenparkeerplaats voor openbaar gebruik wordt in beginsel voorzien van een RVV-E06 bord en van een kruismarkering. Wanneer dit door omstandigheden niet wenselijk is, kan de kruismarkering achterwege blijven.

Kunnen er verkeersspiegels geplaatst worden?

De gemeente Weert is terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Deze terughoudendheid is gebaseerd op diverse overwegingen:

  • De weggebruiker moet bij een verkeersspiegel volledig op de hoogte zijn van de verkeerssituatie en moet begrijpen wat hij via de spiegel kan waarnemen.
  • Afstanden en rijsnelheden zijn lastig in te schatten en fietsers lopen het risico over het hoofd te worden gezien. Dit brengt diverse gevaren met zich mee.
  • Bij regenachtig weer, in het donker en bij mist zijn verkeersspiegels beperkt effectief.
  • Bovendien blijkt dat weggebruikers vaak te veel gefocust zijn op de spiegel, waardoor ze minder aandacht hebben voor andere verkeersdeelnemers.

Hoewel een verkeersspiegel op het eerste gezicht een gevoel van veiligheid lijkt te bieden, leidt dit in de praktijk vaak tot ongewenste en mogelijk nog gevaarlijkere situaties. Een verkeersspiegel verschaft in werkelijkheid een vorm van schijnveiligheid.

Kan er een zebrapad gerealiseerd worden?

Op wegen buiten de bebouwde kom worden geen zebrapaden gerealiseerd. Dit heeft te maken met de functie van de weg en de herkenbaarheid voor de weggebruikers in overeenstemming met het principe Duurzaam Veilig. Op deze wegen worden geen zebrapaden verwacht door weggebruikers en de aanwezigheid ervan zou potentieel gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken (schijnveiligheid).

In zones met een maximumsnelheid van 30 km/uur worden over het algemeen ook geen zebrapaden aangelegd. Een zebrapad is slechts haalbaar op plaatsen waar zich gedurende verschillende tijdstippen van de dag aanzienlijke aantallen voetgangers bevinden. Daarbij speelt ook de verkeersdrukte op de over te steken weg een rol. 

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten