Lees voor ?

Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) samen met de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet heeft consequenties voor de deelnemers aan het bouwproces. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. Voorheen toetste de gemeente vooraf of je bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Door de Wkb doet de gemeente dit voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I) niet meer. Je huurt dan zelf een kwaliteitsborger in. Dit is verplicht. Op deze pagina lees je meer over de Wkb.

De kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger toetst de bouwtechnische aspecten tijdens de bouw. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, constructie of energiezuinigheid. De voorschriften staan in het 'Besluit bouwwerken leefomgeving' en in het Omgevingsplan.

Toezicht houden gaat via een instrument voor kwaliteitsborging. Private partijen ontwikkelen deze instrumenten en worden daarna gekeurd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Als het instrument aan de eisen voldoet, mag het gebruikt worden voor kwaliteitsborging.

Bouwwerken de onder de Wkb vallen

De Wkb geldt voor nieuwe bouwwerken in Gevolgklasse I. De Gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. Hierbij wordt momenteel nog onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw- en verbouw-activiteiten.

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je in of op een monumentaal pand gaat bouwen.

Voor bouwwerken in Gevolgklasse I moet je een kwaliteitsborger inhuren. Ook moet je een bouwmelding en een gereedmelding indienen en de gemeente voorzien van informatie over de voortgang van het project, zoals de start en einde van de bouw. De bouwwerken die onder gevolgklasse I vallen zijn te vinden in artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels. Voor deze bouwwerkzaamheden heb je voorlopig nog een omgevingsvergunning nodig. Het is mogelijk dat dit over 5 jaar verandert.

De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. Je hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

Het verbouwen van bestaande bouwwerken valt momenteel nog niet onder de Wkb en zal op zijn vroegst pas vanaf 1 januari 2025 onder de Wkb gaan vallen.

In welke Gevolgklasse valt jouw bouwwerk?

Via de vergunningencheck van het Omgevingsloket controleer je in welke Gevolgklasse jouw bouwwerk valt.

Hoe werkt het straks als ik ga (ver)bouwen?

Het verbouwen van een bestaand bouwwerk

Je controleert via de vergunningscheck of je voor het verbouwen van bestaande bouwwerken een omgevingsvergunning (omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit) nodig hebt. Deze kun je aanvragen via het Omgevingsloket.

Het realiseren van een nieuw bouwwerk in Gevolgklasse I

Je controleert via de vvergunningscheck of je voor bouwwerken in deze Gevolgklasse een omgevingsvergunning (omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit) nodig hebt. Deze kun je aanvragen via het Omgevingsloket.

De gemeente controleert of jouw aanvraag voldoet aan de regels in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Binnen 8 weken beslist de gemeente of de aanvraag is geaccepteerd of afgewezen.

Naast een omgevingsvergunning, moet je voor het bouwtechnische gedeelte een bouwmelding en gereedmelding indienen. De vergunningscheck geeft naast de vergunningplichten ook aan welke meldingen je allemaal moet indienen voor het realiseren van je project.

Het realiseren van een nieuw bouwwerk in Gevolgklasse II en III

Je controleert via de vergunningscheck of je voor bouwwerken in deze Gevolgklasse een omgevingsvergunning (omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit) nodig hebt. Deze kun je aanvragen via het Omgevingsloket.

Stappenplan melding Gevolgklasse I

Door middel van onderstaande stappen wordt je door de meldingsplichtige bouwactiviteit bij gevolgklasse I geleid.

Je huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vind je een lijst met kwaliteitsborgers.

 Je mag niet beginnen met bouwen, voordat je een complete melding hebt ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dien je de bouwmelding in via het Omgevingsloket:

 • Ga naar ‘Aanvragen’.
 • Kies bij ‘Werkzaamheden’ voor ‘Bouwactiviteit’.
 • Kies voor ‘Bouwactiviteit (technisch) Melding’.

Hier geef je ook aan wie je kwaliteitsborger is.

Lever alle informatie aan waar om gevraagd wordt. Je krijgt van de gemeente te horen of je melding is geaccepteerd of afgewezen.

Ontbreekt er informatie? Dan moet je een nieuwe melding indienen. Vier weken na het indienen van de melding, mag je met de bouw beginnen.

 Twee dagen voor het begin van de bouw, geef je dit door via het Omgevingsloket.

 De kwaliteitsborger controleert of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.

De gemeente blijft het bevoegd gezag. Als er een reden is, controleert de gemeente of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Ook als geen bouwmelding of gereed melding is ingediend, kan de gemeente handhaven. De kwaliteitsborger kan dit niet.

Je ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Eén dag na het stoppen van de bouw, geef je dit door via het Omgevingsloket.

Je mag het bouwwerk niet gebruiken, voordat je een complete gereedmelding hebt ingediend.

Minimaal 2 weken voor je het bouwwerk wil gaan gebruiken, dien je een gereedmelding in via het Omgevingsloket.

Je krijgt van de gemeente te horen of je melding is geaccepteerd of afgewezen.

Eisen bouwmelding en gereedmelding

Aan welke eisen een bouwmelding en gereedmelding moeten voldoen is op verschillende plaatsen binnen de wetgeving opgenomen. In het onderstaande menu zijn de indieningsvereisten voor deze melding voor je op een rijtje gezet. Controleer voordat je een melding indient zelf altijd de actuele informatie in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De bouwmelding moet minimaal de volgende gegevens bevatten (artikel 2.19 Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)):

 • De naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt;
 • Als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer van de gemachtigde;
 • Als de melding elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van degene die het bouwwerk bouwt of de gemachtigde;
 • De dagtekening;
 • Het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
 • Een beschrijving van de bouwactiviteit, met inbegrip van de gebruiksfunctie van het bouwwerk;
 • Gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet;
 • Een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de regels voor de bouwactiviteit, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5; en
 • Het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Na oplevering van het bouwwerk moet een gereedmelding (artikel 2.21 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)) worden ingediend bij het bevoegd gezag. De gereedmelding bestaat uit:

 • de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die de bouwmelding, bedoeld in artikel 2.18 heeft gedaan;
 • de dagtekening;
 • het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waar de bouwactiviteit is uitgevoerd;
 • de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij voor zover van belang, wordt ingegaan op maatregelen om bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, van dat besluit;
 • gegevens en bescheiden waaruit de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie blijkt;
 • gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen in relatie tot:
  • o de belasting en belastingcombinaties van de constructieve delen hiervan en van het geheel;
  • o de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie;
  • o de luchtverversing;
  • o de energiezuinigheid;
  • o de milieuprestatie;
 • gegevens en bescheiden over de brandveiligheid als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder d, onder 4° en 5°; en
 • gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten