Lees voor ?

Basisregistratie personen (BRP), verzoek informatie

Naast jezelf kunnen ook anderen vragen om jouw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA). Te denken valt aan een gemeente of een andere instantie die een publieke taak uitvoert. Ook kunnen 'derden' onder bepaalde voorwaarden verzoeken om jouw persoonsgegevens. Een derden is bijvoorbeeld een advocaat, een onderneming of organisatie zonder winstoogmerk (rechtspersoon) of een natuurlijk persoon.

Hoe werkt het?

De procedure voor de aanvraag om informatie is als volgt:

  • Dien schriftelijk het verzoek om informatie uit de bevolkings-administratie (BRP) in; persoonsgegevens worden niet telefonisch verstrekt;
  • Geef daarbij duidelijk aan om welke reden (voor welk doel) je om informatie verzoekt;
  • De gemeente maakt een afweging of je de gevraagde gegevens mag ontvangen;
  • Een eventuele verstrekking omvat in principe alleen een aantal standaardgegevens, zoals: naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

Als jouw verzoek wordt afgewezen, kunt je bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Jouw bezwaarschrift richt je binnen 6 weken aan burgemeester en wethouders van de gemeente.

Voor een aantal (semi)overheidsinstanties heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geregeld, dat deze instanties op een geautomatiseerde wijze worden voorzien van persoonsinformatie. Of een aanvrager informatie krijgt, is afhankelijk van de wettelijke regelingen met betrekking tot de privacybescherming.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten