Lees voor ?

Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP (basisregistratie personen) dient juist en actueel te zijn. Daarom bent je verplicht om veranderingen in jouw persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijk dat in het buitenland is gesloten, door te geven aan team Publiekszaken van de gemeente.

Wordt een dergelijke verandering niet doorgegeven, dan bega je een overtreding. De gemeente Weert kan een bestuurlijke boete opleggen wanneer je bewust in overtreding bent.

Een juiste en actuele BRP (basisregistratie personen) is belangrijk

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP.
Verschillende organisaties zijn verplicht om voor hun taakuitvoering gebruik te maken van persoonsgegevens in de BRP. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Maar ook binnen de gemeentelijke organisatie worden persoonsgegevens gebruikt. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs aan te kunnen vragen om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Om deze reden is het van belang dat de gegevens in de BRP van hoge kwaliteit zijn.

Verplichtingen burger

Voor de bijhouding van de BRP heeft het team Publiekszaken van de gemeente juiste gegevens van je nodig. De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) verplicht je als burger daarom om informatie over jouw woonsituatie, burgerlijke staat of nationaliteit tijdig aan de gemeente door te geven.

Meer specifiek beschrijft de Wet BRP onder meer de volgende verplichtingen:

Een aangifte van adreswijziging binnen Nederland kun je niet eerder dan vier weken (28 dagen) vóór de verhuizing en niet later dan vijf dagen na de verhuizing doorgeven. Je doet de aangifte van adreswijziging bij je (nieuwe) woongemeente.

Je dient aangifte van vertrek naar het buitenland door te geven als je gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft. Je kunt de aangifte niet eerder dan vijf dagen vóór het vertrek en uiterlijk óp de dag van het vertrek doen. Blijft er iemand op jouw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.

Vestiging uit het buitenland dien je uiterlijk de vijfde dag na de dag van vestiging door te geven. De verwachting moet zijn dat je twee derde van de tijd in het komende halfjaar in Nederland gaat verblijven. Je bent dan verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over jouw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over je naam, je ouders, je kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Vestiging uit het buitenland moet je persoonlijk aan de balie komen doorgeven. Hiervoor dien je een afspraak te maken.

Als iemand bij je ingeschreven staat op een briefadres, ben je verplicht om:

  • ervoor te zorgen dat deze persoon de post krijgt,
  • informatie te geven over het adres van deze persoon, als de gemeente daarom vraagt.

De verplichtingen zoals genoemd rusten ook op ouders en verzorgers van minderjarigen, waarbij gesteld kan worden dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen mogen nakomen.

Opleggen bestuurlijke boete

Kom je jouw wettelijke verplichting niet na, dan riskeer je een boete.

Ben je bewust in overtreding, dan kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Dit betekent dat de boete kan worden opgelegd voor bepaalde soorten adresgerelateerde overtredingen, het niet inleveren van brondocumenten en/of het verstrekken van informatie. De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal € 325,- per overtreding.

Voordat daadwerkelijk een bestuurlijke boete wordt opgelegd, wordt je eerst meermalen gewezen op je verplichtingen. Als de gemeente van mening is dat je een verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat je de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan jou verwijtbaar is.

Beleidsregels

Voor het opleggen van een bestuurlijke boete heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld. De beleidsregels geven duidelijkheid over bijvoorbeeld de hoogte van de boete bij overtreding van een wettelijk voorschrift, verwijtbaarheid en bijzondere omstandigheden. 

Meer informatie

Heb je vragen over jouw verplichtingen met betrekking tot de bijhouding van de BRP of het opleggen van een boete? Kijk op deze pagina op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de gemeente Weert.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten