Lees voor ?

Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP (basisregistratie personen) dient juist en actueel te zijn. Daarom bent u verplicht om veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijk dat in het buitenland is gesloten, door te geven aan team Publiekszaken van de gemeente.

Wordt een dergelijke verandering niet doorgegeven, dan begaat u een overtreding. De gemeente Weert kan een bestuurlijke boete opleggen wanneer u bewust in overtreding bent.

Een juiste en actuele BRP (basisregistratie personen) is belangrijk

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP.
Verschillende organisaties zijn verplicht om voor hun taakuitvoering gebruik te maken van persoonsgegevens in de BRP. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Maar ook binnen de gemeentelijke organisatie worden persoonsgegevens gebruikt. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Om deze reden is het van belang dat de gegevens in de BRP van hoge kwaliteit zijn.

Verplichtingen burger

Voor de bijhouding van de BRP heeft de gemeente, team Publiekszaken, juiste gegevens van u nodig. De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) verplicht u als burger daarom om informatie over uw woonsituatie, burgerlijke staat of nationaliteit tijdig aan de gemeente door te geven.

Meer specifiek beschrijft de Wet BRP onder meer de volgende verplichtingen:

Niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing. U doet hiervan aangifte bij de nieuwe woongemeente.

Aangifte van vertrek naar het buitenland als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft:
niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.

Uiterlijk de vijfde dag na de dag van vestiging. De verwachting moet zijn dat u twee derde van de tijd in het komende halfjaar in Nederland gaat verblijven. U bent dan verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Als iemand bij u ingeschreven staat op een briefadres, bent u verplicht om:

  • ervoor te zorgen dat hij zijn post krijgt,
  • informatie te geven over zijn adres, als de gemeente daarom vraagt.

U bent verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gegevens over geboorte, huwelijk, etc. in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie. Hebben die feiten zich in het buitenland voorgedaan, dan bent u verplicht dat bij de gemeente te melden.

De verplichtingen zoals genoemd rusten ook op ouders en verzorgers van minderjarigen, waarbij gesteld kan worden dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen mogen nakomen.

Opleggen bestuurlijke boete

Komt u uw wettelijke verplichting niet na, dan riskeert u een boete.
Het heffen van een bestuurlijke boete is geen doel op zich. De mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete dient als prikkel om de gegevens die nodig zijn voor een betrouwbare BRP, tijdig door te geven aan de gemeente.
Bent u bewust in overtreding, dan kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente hanteert de jaren 2021 en 2022 als pilotjaren.
Dit betekent dat de boete kan worden opgelegd voor bepaalde soorten adresgerelateerde overtredingen, het niet inleveren van brondocumenten en/of het verstrekken van informatie. De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal € 325,- per overtreding.

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Voordat daadwerkelijk een bestuurlijke boete wordt opgelegd, wordt u eerst meermalen gewezen op uw verplichtingen. Als de gemeente van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.

Beleidsregels

Voor het opleggen van een bestuurlijke boete heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld. De beleidsregels geven duidelijkheid over bijvoorbeeld de hoogte van de boete bij overtreding van een wettelijk voorschrift, verwijtbaarheid en bijzondere omstandigheden. 

Meer informatie

Heeft u vragen over uw verplichtingen met betrekking tot de bijhouding van de BRP of het opleggen van een boete? Kijk op deze pagina op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de gemeente Weert.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten