Bomen kappen / vellen houtopstand

Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen, moet u een omgevings-vergunning hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.
Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Voorwaarden

Voor het kappen van bomen of andere houtopstanden geldt een meldingsplicht. U kunt dit melden met het pdf-bestand dat u hier boven kunt downloaden in het blok 'online regelen'.
Als u dit volledig ingevuld retourneert, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of er wel of geen omgevingsvergunning nodig is. Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor de bomen of houtopstand in kwestie, kunt u direct beginnen met de werkzaamheden. In de periode 15 maart-15 juli mag, in verband met het broedseizoen, op grond van de Flora- en Faunawet geen kap of snoei plaatsvinden.

Als een boom in het bomenregister staat vermeld, is het wel nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Het betreft dan vaak monumentale bomen of bomen en houtĀ­opstanden die zich in beschermde gebieden bevinden. Het college van B&W zal in dat geval bepalen of een omgevingsĀ­vergunning aan u wordt verleend.

De proceduretijd bedraagt 8 weken. Als het college van B&W besluit een omgevingsvergunning aan u te verlenen, wordt deze in de eerst volgende editie van De Trompetter/Land van Weert
gepubliceerd. Na publicatie is er een bezwaartermijn van 6 weken. Als dit niet leidt tot ingediende bezwaren kunt u, rekening houdende met het broedseizoen, direct overgaan tot het vellen van de bomen of de houtopstand.

Als publicatie wel leidt tot bezwaren, zal dit een vertragende werking hebben op de beoogde kap. Bij twijfel over de procedure, is het verstandig vooraf advies in te winnen bij de Gemeente Weert, tel. (0495) 575 000.