Lees voor ?

IKC Boshoven

Huidig schoolgebouw aan de Anjelierstraat / Meidoornstraat.

Huidig schoolgebouw aan de Anjelierstraat / Meidoornstraat.

(Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 21-05-2024)
 

Voor de basisscholen en de kinderopvang in de wijk Boshoven staat nieuwbouw op de planning. Daarom is gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC). In dit IKC komen de Odaschool, de Uitkijktoren en kinderopvang Humankind samen op één locatie. Uit onderzoek van de projectgroep en bijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden kwam de locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat als meest kansrijke locatie naar voren. De gemeenteraad heeft op 12 juli 2023 deze locatie gekozen. Hierbij is ook de opdracht meegegeven aan het college om nader te onderzoeken of een maatschappelijke accommodatie (Multifunctionele Accommodatie) een plek kan krijgen op de locatie. Het gaat dan om een wijkvoorziening zoals het huidige buurthuis Boshoven (voormalig Kwintet).

Gemeente Weert, schoolbestuur Meerderweert (Odaschool), schoolbestuur Eduquaat (Uitkijktoren) en Humankind kinderopvang werken samen aan dit project. Hiervoor is in januari 2023 een intentieovereenkomst afgesloten en is er een gezamenlijke projectopdracht en -aanpak opgesteld.

De IKC-gedachte

We gaan voor goede opvang en onderwijs, in kwalitatief goede, toekomstbestendige en duurzame gebouwen en een verkeersveilige buitenruimte volgens het principe van de veilige schoolstraat. Een kindcentrum is geen eiland, maar een spil in wijk of dorp. Naast leren, is er ruimte voor sportieve, culturele ontplooiing en om te spelen in een zo groen mogelijke omgeving (speelplein en directe omgeving). De IKC-gedachte sluit hier perfect bij aan.

Samenwerking Kindcentrum 3hoven & fusietraject

Onder het motto 'Samen sterk voor kinderen' werken de Odaschool, OBS de Uitkijktoren en Humankind kinderopvang en ontwikkeling op Boshoven samen. Zij vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 ontwikkelingsdomeinen in de wijk Boshoven onder de naam 3hoven. Op deze manier kunnen ze nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen door expertises, krachten, materialen en middelen te bundelen. Op de website van 3hoven vind je hier meer informatie over. Hiermee bevorderen we de samenwerking tussen kinderopvang, buitenschoolse opvang, school en wijkactiviteiten en dragen we bij aan de leefbaarheid in de wijk Boshoven.

De twee schoolbesturen gaan nu samen verder in een zogenaamde ‘samenwerkingsschool’. In januari 2024 is door de gemeenteraad ingestemd met het niet voorzetten van, en daarmee ook de daadwerkelijke opheffing van de openbare basisschool De Uitkijktoren. Voor het raadsbesluit, zie deze pagina.

De samenwerkingsschool wordt voortgezet door één stichting, namelijk Stichting Meerderweert. De stichting gaat, samen met kinderopvangorganisatie Humankind het nieuwe IKC realiseren en gebruiken.

Samenwerkingsscholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De huidige soorten onderwijs (openbaar en katholiek) blijven in de samenwerkingsschool behouden.

Verloop van het project tot nu toe 

 • 18 mei 2022
  Raadsbesluit IKC Boshoven
 • Januari 2023
  Tekenen intentieovereenkomst en opstellen gezamenlijke projectopdracht- en aanpak
 • 7 maart 2023
  Beoordelingscriteria vastgesteld
 • 11 april 2023
  Vier mogelijke locaties vastgesteld
 • 20 april & 11 mei 2023
  In gesprek met de buurt tijdens 2 bijeenkomsten
 • 30 mei 2023
  B&W besluit over voorkeurslocatie
 • 12 juli 2023
  Raadsbesluit over voorkeurslocatie
 • 17 januari 2024
  Raadsbesluit over opheffing van de openbare basisschool De Uitkijktoren

Vervolgonderzoek na locatiekeuze

In de afgelopen maanden is met de gezamenlijke projectgroep en stuurgroep door gemeente, scholen en kinderopvang hard gewerkt aan een aantal zaken:

 • Ruimtelijk-functioneel programma van eisen voor het gebouw;
 • Technisch programma van eisen voor het gebouw;
 • Concept programma van eisen voor een maatschappelijke voorziening;
 • Aan de hand van de opgestelde programma ‘s van eisen:
  • Massastudies varianten gebouw: hierbij is onder andere doorgegaan op de schetsen zoals deze tijdens de participatiebijeenkomsten voor de keuze van de voorkeurslocatie zijn gepresenteerd.
  • Globale kostenraming gebouw;
 • Voorbereidingen onderzoek inrichtingsvarianten aangrenzende openbare ruimte.

Volgende stappen

Momenteel heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de verkeersbewegingen in en rondom de wijk door middel van tellussen op de weg. Ook is er opdracht gegeven voor het opstellen van een aantal inrichtingsvarianten voor de openbare ruimte rondom het toekomstige gebouw.

We gaan deze inrichtingsvarianten in een informatiebijeenkomst met de direct omwonenden en overige stakeholders toelichten en bespreken. Met daarbij opnieuw de mogelijkheid voor iedereen om te reageren en zorg- en verbeterpunten mee te geven. Overige stakeholders zijn onder andere ouders van de school en kinderopvang, de wijkraad en het stichtingsbestuur van Buurthuis Boshoven.

Aandachtspunten voor het ontwerp zijn onder andere:

 • Verkeer en ontsluiting
 • Parkeren en park en ride / kiss en ride
 • Groen
 • Sociale veiligheid
 • Uitzicht

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de eerste week van juni. Vanaf 6 juni kun je de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gepresenteerd ook bekijken op deze webpagina.Na de bijeenkomst worden de opgehaalde reacties meegenomen en meegewogen in een voorlopig eindadvies over een of meerdere voorkeursvarianten (massa gebouw en inrichting speelplein en openbare ruimte). Ook de gemeenteraad wordt dan meegenomen in het proces en het voorlopige advies.

We verwachten dat het college van B&W in juni of begin juli 2024 een besluit kan nemen over het voorkeursmodel. Hierna volgt formele besluitvorming door de raad. De raad is dan ook aan zet voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de verdere uitwerking van het ontwerp van het gebouw.

Wat is de relatie met de herontwikkeling locatie Annendaal?

Momenteel vindt het onderwijs ook plaats op de locatie Annendaal in de wijk Boshoven. Omdat na de nieuwbouw van het IKC Boshoven (en mogelijk een wijkvoorziening) deze locatie vrij komt, is recent door het college een projectopdracht voor herontwikkeling van de locatie vastgesteld. De herontwikkeling heeft als uitgangspunt dat er op de locatie woningen in het betaalbare segment gerealiseerd worden.

In het collegebesluit is aangegeven dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie met het project IKC Boshoven. Er kan niet met het bouwrijp maken van het Annendaal terrein worden begonnen voordat de overplaatsing van de huidige gebruikers naar een nieuwe locatie is geregeld.

Vervolg project IKC Boshoven

In de projectopdracht Annendaal is aangegeven dat de planning voor oplevering van een nieuw IKC-gebouw en de overplaatsing van de gebruikers vanuit de Annendaal in de loop van 2026 is. Of deze planning uiteindelijk ook echt haalbaar is, zal in de komende maanden in het project IKC Boshoven duidelijk worden.

Na besluitvorming van de raad over een voorbereidingskrediet voor het nieuwe IKC-gebouw wordt het proces gestart om de massastudie van het gebouw uit te gaan werken definitief ontwerp. Dit proces moet ook voor de openbare ruimte doorlopen worden.

Na besluitvorming over de ontwerpen en beschikbaarstelling van uitvoeringskredieten vindt aanbesteding van de bouw en aanleg plaats en wordt vervolgens gestart met de bouw.

Hoe zijn we tot de locatiekeuze gekomen?

Om een IKC Boshoven te kunnen bouwen, moest eerst een goede locatie in Boshoven gevonden worden. Na zorgvuldig onderzoek (o.a. vaststellen toetsingscriteria en gesprekken met de buurt) is de locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat als meest kansrijke locatie gekozen. De gemeente en besturen van de scholen en kinderopvang hebben samen alle mogelijke locaties in beeld gebracht en onderzocht aan welke criteria de locatie voor IKC Boshoven moet voldoen. Denk hierbij aan de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte en bereikbaarheid. De vastgestelde toetsingscriteria zijn onderaan deze pagina terug te lezen in het B&W besluit van 7 maart 2023 en de notitie ‘Toetsingscriteria IKC Boshoven’.

Met deze toetsingscriteria zijn alle mogelijke locaties door de projectgroep getoetst. Er zijn 4 mogelijk geschikte locaties naar voren gekomen, zie het B&W-besluit van 11 april 2023, te vinden onderaan deze pagina.
We vinden het belangrijk dat de definitieve locatie voor IKC Boshoven ook zoveel mogelijk gedragen wordt door de buurt en andere belanghebbenden. Daarom zijn we in gesprek gegaan met omwonenden, andere belanghebbende partijen en organisaties in de wijk over de mogelijke locaties.

Onderaan deze pagina zijn de verslagen van deze participatiebijeenkomsten te vinden. In het verslag is een tekstuele samenvatting opgenomen van de avond. In een aantal bijlagen bij het verslag is hetgeen is ingebracht, uitgebreider verwoord en verbeeld.

IKC Boshoven Participatiebijeenkomst

Eerste impressie van de informatie-avond, omwonenden aan tafel met elkaar in gesprek.

De opbrengst van de bijeenkomsten is meegenomen in een advies richting het college van B&W en de gemeenteraad. Zij hebben op 12 juli 2023 gekozen voor de locatie aan de Meidoornstraat / Anjelierstraat.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via ikcboshoven@weert.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten