Lees voor ?

IKC Boshoven

Huidig schoolgebouw aan de Anjelierstraat / Meidoornstraat.

Huidig schoolgebouw aan de Anjelierstraat / Meidoornstraat.

Voor de basisscholen en de kinderopvang in de wijk Boshoven staat nieuwbouw op de planning. Daarom wordt nu als eerste stap gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC). In dit IKC komen de Odaschool, de Uitkijktoren en kinderopvang Humankind samen op één locatie.

Gemeente Weert, schoolbestuur MeerderWeert (Odaschool), schoolbestuur Eduquaat (Uitkijktoren) en Humankind kinderopvang werken samen aan dit project. Hiervoor is een in januari 2023 een intentieovereenkomst afgesloten en is een gezamenlijke projectopdracht en -aanpak opgesteld. Ook wordt gekeken of er op de locatie voldoende ruimte beschikbaar is voor een eventuele maatschappelijke accommodatie (wijkvoorziening zoals ’t Kwintet). De keuze voor het uiteindelijk al dan niet realiseren van een maatschappelijke accommodatie wordt in een later stadium gemaakt en valt onder de gemeentelijke bestuursopdracht “Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur”.

Vervolgens is een gezamenlijke projectgroep aan de slag gegaan.

De IKC-gedachte

We gaan voor goed onderwijs, in kwalitatief goede, toekomstbestendige en duurzame gebouwen en een verkeersveilige buitenruimte volgens het principe van de veilige schoolstraat. Een basisschool is geen eiland, maar een spil in wijk of dorp. Naast leren, is er ruimte voor sportieve, culturele ontplooiing en om te spelen in een zo groen mogelijke omgeving (speelplein en directe omgeving). De IKC-gedachte sluit hier perfect bij aan.

Samenwerking Kindcentrum 3hoven

Onder het motto "Samen sterk voor kinderen" werken de Odaschool, OBS de Uitkijktoren en Humankind kinderopvang en ontwikkeling op Boshoven samen. Zij vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 ontwikkelingsdomeinen in de wijk Boshoven onder de naam 3hoven.  Op deze manier kunnen ze nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen door expertises, krachten, materialen en middelen te bundelen. De organisaties blijven ieder nog apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Op de website van 3hoven vind je hier meer informatie over. Hiermee bevorderen we de samenwerking tussen kinderopvang, buitenschoolse opvang, school en wijkactiviteiten en dragen we bij aan de leefbaarheid in de wijk Boshoven.

Verloop van het project tot nu toe 

 • 18 mei 2022
  Raadsbesluit IKC Boshoven
 • Januari 2023
  Tekenen intentieovereenkomst en opstellen gezamenlijke projectopdracht- en aanpak
 • 7 maart 2023
  Beoordelingscriteria vastgesteld
 • 11 april 2023
  Vier mogelijke locaties vastgesteld
 • 20 april & 11 mei 2023
  In gesprek met de buurt tijdens 2 bijeenkomsten
 • 30 mei 2023
  B&W besluit over voorkeurslocatie

Het vinden van de juiste locatie

Om een IKC Boshoven te kunnen bouwen, moet een goede locatie in Boshoven gevonden worden. Daarvoor hebben we toetsingscriteria vastgesteld en zijn we in gesprek gegaan met de buurt.

Toetsingscriteria

De gemeente en besturen van de scholen en kinderopvang hebben samen alle mogelijke locaties in beeld gebracht en onderzocht aan welke criteria de locatie voor IKC Boshoven moet voldoen. Denk hierbij aan de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte en bereikbaarheid. De vastgestelde toetsingscriteria zijn onderaan deze pagina terug te lezen in het B&W besluit van 7 maart 2023 en de notitie ‘Toetsingscriteria IKC Boshoven’.

Met deze toetsingscriteria zijn alle mogelijke locaties door de projectgroep getoetst. Er zijn 4 mogelijk geschikte locaties naar voren gekomen, zie het B&W-besluit van 11 april 2023, te vinden onderaan deze pagina.

In gesprek met de buurt

We vinden het belangrijk dat de definitieve locatie voor IKC Boshoven ook zoveel mogelijk gedragen wordt door de buurt en andere belanghebbenden. Daarom zijn we in gesprek gegaan met omwonenden, andere belanghebbende partijen en organisaties in de wijk over de mogelijke locaties. Hiervoor werden 2 bijeenkomsten georganiseerd op donderdag 20 april en donderdag 11 mei.

Tijdens de bijeenkomst op 20 april waren ruim 100 buurtbewoners en vertegenwoordigers van verenigingen en in de wijk actieve organisaties aanwezig. Wij waren blij met deze grote opkomst! Tijdens de avond presenteerden we de uitkomsten van het locatieonderzoek. We namen de deelnemers mee in het proces dat we doorlopen hebben om tot de geselecteerde locaties te komen. Vervolgens zijn we in verschillende groepen aan de slag met de mogelijkheden op de locaties. Tijdens de avond is veel opgeschreven, getekend en mondeling gedeeld aan de diverse tafels.

Tijdens de bijeenkomst op 11 mei waren ruim 60 personen aanwezig. Tijdens deze avond gingen we verder in gesprek over de locaties die het meest kansrijk waren. De deelnemers konden aan de slag met de mogelijkheden op de verschillende locaties. Ze konden aangeven welke locatie hun voorkeur heeft en welke voorwaarden of aandachtspunten ze ons hierbij willen meegeven.

Onderaan deze pagina zijn de verslagen van deze participatiebijeenkomsten te vinden. In het verslag is een tekstuele samenvatting opgenomen van de avond. In een aantal bijlagen bij het verslag is hetgeen is ingebracht, uitgebreider verwoord en verbeeld.

IKC Boshoven Participatiebijeenkomst

Eerste impressie van de avond, omwonenden aan tafel met elkaar in gesprek.

Definitieve keuze van de locatie

De opbrengst van de bijeenkomsten is meegenomen in een advies richting het college van B&W. Zij stellen nu aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor de locatie aan de Meidoornstraat / Anjelierstraat.

Het B&W voorstel van 30 mei 2023 is te bekijken via deze pagina.

Volgens planning wordt het voorstel behandeld tijdens de commissievergadering Samenleving en Inwoners van 27 juni 2023. Vervolgens neemt de raad hierover een definitief besluit tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2023. De vergadering van de commissie en gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat je altijd welkom bent om deze bij te wonen. Beide vergaderingen vinden plaats op het stadhuis en starten om 19.30 uur. De vergaderingen zijn ook live te zien op gemeenteraad.weert.nl. Daar staat tijdens de raadsvergadering een livestream met beeld en geluid. Ook bij de vergaderingen van de raadscommissies is er een livestream, maar dan alleen met geluid.

Vervolg van het project

Na de keuze voor definitieve locatie moet een ontwerp voor het gebouw, de buitenruimte en het openbaar gebied gemaakt worden. Ook moet waarschijnlijk het bestemmingsplan nog worden aangepast en een omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd. Pas daarna kan de bouw starten. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in de loop van 2026 gereed kan zijn.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via ikcboshoven@weert.nl

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten