Terras plaatsen

Voor het hebben van een terras is een vergunning nodig. Een terras is een zitgelegenheid buiten de besloten ruimte van een horecabedrijf, waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en / of dranken worden geserveerd.

Kosten

Voor het gebruik van de grond betaalt u precariobelasting. Deze tarieven wijzigen jaarlijks en vindt u op deze pagina.

Gang van zaken

U moet een terrasvergunning vergunning schriftelijk en ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat hierboven te downloaden is (zie 'Online regelen').

Voor het melden van een uitstalling zie: uitstalling plaatsen.

Voorwaarden

 • Het terras mag ten hoogste de oppervlakte openbare gemeentegrond in beslag nemen die op de bij de vergunning behorende situatietekening is aangegeven, dan wel die is afgebakend op het wegdek ter plaatse of in de vergunning is omschreven;

 • Terrassen gelegen buiten het revitaliseringsgebied mogen worden afgeschermd met windschermen met een maximale hoogte van 1,20 meter, waarvan het gedeelte boven 1 meter doorzichtig moet zijn. Na goedkeuring van het Hoofd van de afdeling VTH mogen deze terrassen tevens worden voorzien van een vlonder, worden overkapt met een oprolbare luifel en worden beschut met tot de luifel reikende windschermen, waarvan het gedeelte boven 1 meter eveneens doorzichtig moet zijn;

 • Windschermen dienen zo te zijn geconstrueerd dat zij op eenvoudige wijze weggeklapt kunnen worden tegen de gevel van het pand dan wel geheel kunnen worden verwijderd;

 • Op het terras dienen steeds een of meer afvalbakken aanwezig te zijn;

 • Tafels, stoelen, parasols en afvalbakken dienen van geluidarm materiaal te zijn vervaardigd of daarmee te zijn beschermd, en onuitwisbaar te zijn gemerkt met het huisnummer van het pand waartoe zij behoren. Deze attributen dienen, uiterlijk om 02.00 uur, opgeruimd en verwijderd te zijn;

 • Het terras dient steeds in goede en nette onderhoudstoestand te worden gehouden, na opruiming van het terrasmeubilair dient de omgeving geschoond te worden van afval of zwerfvuil;

 • Reclame- en andere uitingen op terrassen binnen het revitaliseringsgebied dienen zich te beperken tot voorwerpen die door de vergunning worden gesanctioneerd, zoals b.v. reclamelogo's of -teksten op parasols, afvalbakken, terrasschotten e.d., mits welstandsoverwegingen zich hiertegen niet verzetten;

 • Op het terras of in de richting van het terras mogen geen geluidsinstallatie of delen daarvan worden aangebracht. Vanuit de inrichting mag geen muziek op het terras ten gehore worden gebracht, waarvan het publiek of omwonenden hinder kunnen ondervinden;

 • De kosten van eventuele herstelwerkzaamheden aan gemeente-eigendommen, veroorzaakt door het in gebruik hebben van het terras en de kosten van het door de gemeente verrichten van werkzaamheden voor het in goede en nette onderhoudstoestand brengen van het terras, veroorzaakt door nalatigheid van de vergunninghoud(st)er, worden door deze aan de gemeente vergoed op eerste aanbieding van de vordering;

 • Vergunninghoud(st)er vrijwaart de gemeente van vorderingen tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit het gebruik van het terras;

 • De vergoeding die de vergunninghoud(st)er jaarlijks verschuldigd is voor het gebruik van openbare gemeentegrond ten behoeve van het terras, wordt op eerste aanbieding van de factuur betaald;

 • De toestemming voor het plaatsen van het terras kan zonder recht op schadevergoeding worden ingetrokken:
  - bij een met redenen omkleed besluit op verzoek van vergunninghoud(st)er;
  - indien is gebleken dat een ander dan de vergunninghoud(st)er (aan wie de toestemming is verleend) het terras gebruikt;
  - bij herhaaldelijk overtreden van deze voorwaarden;
  - als stedebouwkundige veranderingen het noodzakelijk maken dat het terras wordt verplaatst/opgeheven;

 • Er worden geen dranken verstrekt aan personen, die geen gebruikmaken van de aanwezige terraszitplaatsen;

 • Dranken en eetwaren dienen vanuit de inrichting te worden geserveerd. Tapinstallaties en apparaten voor het bereiden, koken, bakken, braden of verwarmen van eetwaren mogen, behoudens wanneer daarvoor apart toestemming wordt verleend, niet op terrassen worden geplaatst;

 • Binnen het revitaliseringsgebied, dat gevormd wordt door de Beekstraat, de Begijnensteeg, de van Berlostraat, de Carisstraat, het Collegeplein, de Hoogstraat, de Korenmarkt, de Langstraat, de Maasstraat, de Markt, de Meikoel, de Molenstraat, de Muntpromenade, de Nieuwe Markt, de Oelemarkt, het Oud Kerkhof, de Schoolstraat, de Stationsstraat en de Verstraetenweg, dient het terrasmeubilair te zijn aangepast aan de eisen zoals die in het kader van de revitalisering binnenstad zijn vastgelegd in de beheersvisie;

 • De terrasruimte mag worden gebruikt voor het plaatsen van tafels, stoelen, parasols, afvalbakken en terrasschotten en 1 reclame- cq. aankondigingsbord het welk maximaal 1 m breed en 1,35 m hoog mag zijn;

 • Stoelen, tafels, schotten, parasols e.d. moeten een afgestemd geheel vormen, hetgeen wil zeggen dat ze bij elkaar moeten passen qua vormgeving, stijl, kleur- en materiaalkeuze.

 • Het geheel moet passen bij het pand en in de omgeving.

 • Uitvoering dient liefst in natuurlijke kleuren en materialen plaats te vinden (b.v. naturel rotan of kwalitatief gelijkwaardig);

 • Er mag geen aanvullende vloer of vloerbedekking op de bestaande bestrating worden aangebracht;

 • Het terras, inclusief terrasmeubilair en -attributen, dient uiterlijk om 02.00 's nachts respectievelijk dicht en opgeruimd te zijn;

 • De afmetingen van het terras moeten worden ingepast in de zonering van de (nieuwe) bestrating, waarbij in ieder geval de rij-en wandelzones moeten worden vrijgehouden;

 • Het gebruik van terrasschotten dient zoveel mogelijk beperkt te worden en deze mogen in ieder geval niet dieper zijn dan de aanwezige etalagezone en maximaal 1,20 meter hoog zijn, waarvan het gedeelte boven 1 meter doorzichtig moet zijn . Na het seizoen dienen deze schotten verwijderd te worden.

Tevens geldt dat:

 • Van het terras kan geen gebruik worden gemaakt wanneer dit terras, naar het oordeel van burgemeester en wethouders van Weert, door omstandigheden daar niet gewenst is;

 • Van de terrasvergunning kan geen gebruik worden gemaakt wanneer bijv. podia of tenten worden opgebouwd, in gebruik zijn en worden afgebroken tijdens evenementen (als kermis - carnaval e.d.). Ontheffing hiervan kan alleen worden verkregen in overleg met de markt- cq kermismeester of afdeling VTH.

Regeling opruimen terras na geldende eindtijd:

 • Het terrasmeubilair dient na de geldende eindtijd van het terras opgeruimd te worden, en wel zodanig dat geen publiek meer gebruik kan maken van het terrasmeubilair;

 • Indien het meubilair buiten op het terras blijft moet het zo compact mogelijk worden opgestapeld en tegen de gevel van het horecabedrijf worden neergezet. Ook moet het meubilair dan met een kabel/ketting en een slot worden vastgelegd, zodat er niet mee gesleept kan gaan worden. Er mogen daarbij geen belemmeringen ontstaan, bijvoorbeeld geen versperring van een nooduitgang of een vluchtweg en op de openbare weg moet steeds sprake zijn van een onbelemmerde doorgang;

 • Het meubilair moet uiterlijk om 10.00 uur de volgende dag weer opgesteld zijn of, wanneer het niet opgesteld wordt (bijvoorbeeld vanwege slechtere weersomstandigheden), helemaal uit het zicht zijn verwijderd.

Meenemen

 • Een schets van de gewenste situatie (inclusief maten).

 • De periode van openstelling.

 • De tijden van openstelling.