Lees voor ?

Collectieve festiviteiten inrichtingen (afwijken geluidnormen)

Met ingang van 1 januari 2024 vervalt het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet kunnen de artikelen 4:1 tot en met 4:4 van de APV uiterlijk tot het einde van de overgangsperiode blijven gelden.

Volgens artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van collectieve festiviteiten de geluidnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, niet gelden. Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden.

Het melden van een activiteit hiervoor kan via dit formulier (pdf-bestand): 

Aanvraagformulier incidentele festiviteiten (pdf-bestand)

Gezien het bovenstaande zijn voor 2024 de volgende dagen aangewezen:

Hele gemeente Weert

 • Nieuwjaarsdag (1 januari tot 03.30 uur)
 • Carnaval vrijdag t/m dinsdag
 • Koningsnacht/-dag
 • Paas- en pinksterzondag
 • Tweede Kerstdag
 • Binnenstad Weert
 • Weert Swingt
 • Kermis vrijdag t/m woensdag

Tungelroy

Kermis zaterdag t/m maandag

Altweerterheide

Kermis zaterdag t/m maandag

Swartbroek

Kermis zaterdag t/m maandag

Stramproy

 • Kermis zaterdag t/m dinsdag

De aanwijzing voor bovenstaande dagen geldt tot 01.00 uur, m.u.v. Nieuwjaarsdag.

Tegen dit besluit kunnen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking hiervan bezwaren worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:

 • De naam en adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • De gronden van het bezwaar.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten, dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, een voorlopige voorziening vragen.

Weert, 14 december 2023

{icoontjelink} Zie ook: Verruiming sluitingstijden openbare inrichtingen

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten