Lees voor ?

Mantelzorg

Groep ouderen en mantelzorgers.

Groep ouderen en mantelzorgers.

De vergrijzing van de bevolking neemt toe en steeds meer mensen hebben zorgtaken voor familie of buren. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Het gaat hierbij om intensieve zorg voor langere tijd. Zorgen voor een ander voelt vaak als vanzelfsprekend, omdat het bijvoorbeeld ouders, broer, zus of een goede bekende van je is. Wij vinden onze mantelzorgers, die zich belangeloos inzetten voor een ander, enorm belangrijk. Daarom ondersteunen wij die mantelzorgers zo goed mogelijk. Dat doen we samen met de professionals van het Steunpunt Mantelzorg (van Punt Welzijn) en een heleboel vrijwilligers.

In 2018 kreeg Weert de titel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. In het plan 'Uitvoeringsplan Mantelzorgvriendelijk Weert 2023 t/m 2026' (pdf-bestand), kun je lezen wat er in Weert op het gebied van mantelzorgondersteuning al gebeurt en waar de komende tijd nog extra aandacht aan wordt besteed. 

Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers

In Weert zijn veel voorzieningen die mantelzorgen leuker én gemakkelijker kunnen maken. Hier kun je ook terecht met vragen en voor ondersteuning.

De Vraagwijzer

De Vraagwijzer van de gemeente Weert maakt je wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen, ook op het gebied van mantelzorgen. De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle mogelijke aanbieders op deze gebieden en is op de hoogte van de gegevens in de sociale kaart. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen jouw belang centraal én stellen jouw privacy voorop. Op deze pagina vind je alle informatie, contactgegevens en openingstijden van De Vraagwijzer.

Steunpunt Mantelzorg

Bij het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn staat een deskundig team voor je klaar. Zij informeren je graag over wet- en regelgeving, voorzieningen, bijeenkomsten en vormen van waardering. Een afspraak met een mantelzorgondersteuner is gratis en kan bij je thuis plaatsvinden. 

Icoontje telefoon. (0495) 697 900
Icoontje e-mail. mantelzorg@puntwelzijn.nl
 Website Punt Welzijn

Mantelzorgwoning of afhankelijke woonruimte

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt mogelijkheden en ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving het huishouden kunnen doen en kunnen meedoen in de samenleving. Zo zijn er mogelijkheden om een mantelzorgwoning voor de zorgverlener te realiseren op het terrein van degene die zorg nodig heeft; of een afhankelijke, extra woonruimte bij een bestaande woning te realiseren. Bekijk hieronder meer informatie en de bijbehorende regels.

Ingegeven door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de mogelijkheden om te voorzien in een mantelzorgwoning op het achtererf behorende bij een woning toegenomen. Doelstelling van deze wet is de mogelijkheden voor mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en de regie op hun eigen leven te houden, beter te benutten.  

Daarnaast biedt het Weertse omgevingsplan evenals het afwijkingenbeleid mogelijkheden voor het realiseren van een afhankelijke woonruimte.

Wat is een mantelzorgwoning? 

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis. Het is zonder vergunning toegestaan dat de zorgverlener of degene die mantelzorg nodig heeft zich met een samenwonende partner hierin vestigt.   

Wanneer is sprake van mantelzorg? 

Van mantelzorg is sprake indien een persoon intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, die de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.  
Meestal zijn de mantelzorggevallen bij de gemeente al bekend via de zorgvraag op grond van de Wmo. Als dat niet zo is en er twijfels zijn over de aanwezige zorgbehoefte, kan de gemeente van de persoon die mantelzorg ontvangt een verklaring opvragen waaruit blijkt dat er sprake is van een mantelzorgbehoefte.

Mantelzorgverklaring

De gemeente kan bij het plaatsen van een mantelzorgwoning vragen om een mantelzorgverklaring. In Weert kan het mantelzorgsteunpunt van Punt Welzijn deze verklaring ten behoeve van een mantelzorgwoning afgeven. Een mantelzorgondersteuner van Punt Welzijn maakt dan een afspraak bij de mantelzorger en zorgvrager, neemt informatie mee en kan tijdens het gesprek beoordelen of er sprake is van mantelzorg. Belangrijk hierbij is dat Punt Welzijn géén meetlat naast de hoeveelheid geboden mantelzorg legt en géén uitvoerig onderzoek doet. Het vaststellen van een mantelzorgrelatie is voldoende om een verklaring te tekenen.

Soorten mantelzorgwoningen 

Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen. Ook kun je een aanbouw aan je huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning. 

Wanneer is een nieuw bouwwerk voor mantelzorg vergunningvrij? 

Het moet gaan om een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied. Daarvoor gelden regels ten aanzien van de situering, de bouwhoogte en de oppervlakte van het bouwwerk. Daarnaast is in het buitengebied zonder vergunning tevens een verplaatsbare mantelzorgvoorziening toegestaan van maximaal 100 m2. 
Voor meer informatie, zie de pagina 'Beleidsregels afwijken tijdelijk deel omgevingsplan' en het Omgevingsloket.

Welke voorwaarden gelden voor het verbouwen tot mantelzorgwoning? 

Hiervoor gelden de volgende basisrandvoorwaarden: 

 • Geen verandering van de draagconstructie;
 • Geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering;
 • Geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte;
 • Geen uitbreiding van het bouwvolume.

De mantelzorgondersteuners van Punt Welzijn kunnen een mantelzorgverklaring afgeven.

Geen vergunning, wel regels 

Dat je onder een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden geen omgevingsvergunning nodig hebt, wil niet zeggen dat er verder geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet je wel gewoon voldoen aan het 'Besluit bouwwerken leefomgeving en andere van toepassing zijnde regels'. Deze zijn te raadplegen via het Omgevingsloket. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij de gemeente. 

Beëindiging mantelzorg 

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning niet af te breken, maar je moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. 

Daarnaast biedt het omgevingsplan in Weert, zoals gezegd, mogelijkheden voor het gebruik als afhankelijke woonruimte. 

Afhankelijke woonruimte 

Een afhankelijke woonruimte is geen zelfstandige woning, maar een extra woonruimte in een aangebouwd bijgebouw bij een woning of inpandig in een woning, waarin een huishouding gevestigd is, dat mantelzorg ontvangt van de bewoner(s) in de zelfstandige woonruimte.  

Hiervoor is een omgevingsvergunning van B&W nodig en hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

 • Er mag geen sprake zijn van een zelfstandige woning;
 • Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 
 • Er mag maximaal één afhankelijke woonruimte per woning ontstaan; 
 • Soms geldt een maximale oppervlakte van 75 m², soms geldt die beperking niet. 

Beëindiging gebruik als afhankelijke woonruimte. 

In tegenstelling tot een mantelzorgwoning situatie mogen bij een afhankelijke woonruimte de voorzieningen, die getroffen zijn (zoals sanitair en keuken) in stand blijven wanneer de bewoning is beëindigd.  

Belangrijk om verder te weten: 

 • Heb je een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? Vanaf 1 januari 2017 telt de mantelzorgwoning niet meer mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dit staat in de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.
 • Bij een afzonderlijk huisnummer wordt de mantelzorgwoning/afhankelijke woonruimte afzonderlijk aangeslagen in het kader van de OZB (WOZ, rioolheffing en afvalstoffenheffing), met uitzondering van het hierboven genoemde.
 • Het omgevingsplan wijzigt niet, ook niet bij herziening. Ter plaatse blijft volgens het omgevingsplan maximaal één zelfstandige woning toegelaten.
 • Bij de gemeente wordt een aantekening gemaakt in het bevolkingsregister om te borgen dat vervolgbewoning niet mogelijk is. Het huisnummer wordt ingetrokken zodra de bewoning beëindigd is.
 • Wanneer niet wordt voldaan aan de vereisten voor vergunningvrij bouwen, is een omgevingsvergunning nodig. 


Voor meer informatie, zie de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van allerlei zaken rondom mantelzorg? Meld je dan aan voor de mantelzorg nieuwsbrief.

Of ben je op zoek naar...

Video met uitleg over wat een mantelzorger is en wat je voor een ander kunt doen.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

"Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking of psychische problemen heeft? Of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als deze zorg vanzelfsprekend voelt. Bijvoorbeeld als je voor je kind met een beperking zorgt.
 
En wat als jouw ouders vroeger voor jou hebben gezorgd en jij nu voor hen zorgt? Is dat dan ook mantelzorg?  Ja, je zorgt voor je naaste omdat je een speciale band hebt. En vaak heb je ook geen keus. Je bent gewoon nodig en wordt er niet voor betaald.
 
Het begint met af en toe een boodschap doen of meegaan naar de huisarts. Totdat je opeens bijna dagelijks voor diegene zorgt. Je dient bijvoorbeeld ook medicijnen toe, helpt met douchen of je doet de administratie en beheert het geld. 
 
Daarnaast kun je het gevoel hebben dat je altijd alert en beschikbaar moet zijn. Het zit continu in je hoofd. In plaats van een vader, kind, zus of partner te zijn, ben je nu hulpverlener.
 
Zorg voor een ander is mooi, maar het kan soms ook pittig zijn. Bijvoorbeeld als je de zorg combineert met je werk.
 
Jij bent niet de enige. Mantelzorg kan iedereen overkomen. Hou het niet voor jezelf, praat erover.
 
Bel met de mantelzorglijn of kijk op mantelzorg.nl voor meer tips en praktische informatie.
 
MantelzorgNL is er voor jou!"
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten