Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Mantelzorg

Groep ouderen en mantelzorgers.

Groep ouderen en mantelzorgers.

De vergrijzing van de bevolking neemt toe en steeds meer mensen hebben zorgtaken voor familie of buren. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Het gaat hierbij om intensieve zorg voor langere tijd. Zorgen voor een ander voelt vaak als vanzelfsprekend, omdat het bijvoorbeeld uw ouders, broer, zus of een goede bekende is. Wij vinden onze mantelzorgers, die zich belangeloos inzetten voor een ander, enorm belangrijk. Daarom ondersteunen wij die mantelzorgers zo goed mogelijk. Dat doen we samen met de professionals van het Steunpunt Mantelzorg (van Punt Welzijn) en een heleboel vrijwilligers.

In 2018 kreeg Weert de titel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. In het plan Mantelzorgvriendelijk Weert 2018-2022, dat onderaan deze pagina te downloaden is, kunt u lezen wat er in Weert op het gebied van mantelzorgondersteuning al gebeurt en waar de komende tijd nog extra aandacht aan wordt besteed. 

Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers

In Weert zijn veel voorzieningen die mantelzorgen leuker én gemakkelijker kunnen maken. Hier kunt u ook terecht met vragen en voor ondersteuning.

De Vraagwijzer

De Vraagwijzer van de gemeente Weert maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen, ook op het gebied van mantelzorgen. De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle mogelijke aanbieders op deze gebieden en is op de hoogte van de gegevens in de sociale kaart. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen uw belang centraal én stellen uw privacy voorop.Op deze pagina vindt u alle informatie, contactgegevens en openingstijden van De Vraagwijzer.

Steunpunt Mantelzorg

Bij het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn staat een deskundig team voor u klaar. Zij informeren u graag over wet- en regelgeving, voorzieningen, bijeenkomsten en vormen van waardering. Een afspraak met een mantelzorgondersteuner is gratis en kan bij u thuis plaatsvinden. 

Icoontje telefoon. (0495) 697 900
Icoontje e-mail. mantelzorg@puntwelzijn.nl
 Website Punt Welzijn

Mantelzorgwoning of afhankelijke woonruimte

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt mogelijkheden en ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving het huishouden kunnen doen en kunnen meedoen in de samenleving. Zo zijn er mogelijkheden om een mantelzorgwoning voor de zorgverlener te realiseren op het terrein van degene die zorg nodig heeft; of een afhankelijke, extra woonruimte bij een bestaande woning te realiseren. Bekijk hieronder meer informatie en de bijbehorende regels.

Sinds 1 november 2014 kent het Besluit omgevingsrecht meer mogelijkheden om te  voorzien in een mantelzorgwoning op het achtererf behorende bij een woning. Dit is  ingegeven door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doelstelling van deze wet is de mogelijkheden voor mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en  de regie op hun eigen leven te houden, beter te benutten.  

Daarnaast bieden sommige bestemmingsplannen van de gemeente mogelijkheden voor  het realiseren van een afhankelijke woonruimte. Hieronder leggen wij uit wat een  mantelzorgwoning en een afhankelijke woonruimte is en wat de regels hiervoor zijn.  

Wat is een mantelzorgwoning? 

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg  nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook  mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval  woont de zorgverlener in het bijbehorende huis. Het is zonder vergunning toegestaan dat  de zorgverlener of degene die mantelzorg nodig heeft zich met een samenwonende  partner hierin vestigt.   

Wanneer is sprake van mantelzorg? 

Van mantelzorg is sprake indien een persoon intensieve zorg en ondersteuning nodig  heeft, die de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.  

Meestal zijn de mantelzorggevallen bij de gemeente al bekend via de zorgvraag op grond  van de Wmo. Als dat niet zo is en er twijfels zijn over de aanwezige zorgbehoefte, kan de  gemeente van de persoon die mantelzorg ontvangt een verklaring opvragen die is  verstrekt door een huisarts, wijkverpleegkundige of een ander deskundig te achten  persoon of een deskundige instantie. 

Soorten mantelzorgwoningen 

U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een  aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander  bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning. 

Wanneer is een nieuw bouwwerk voor mantelzorg vergunningvrij? 

Het moet gaan om een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied. Daarvoor gelden  regels ten aanzien van de situering, de bouwhoogte en de oppervlakte van het bouwwerk.   Daarnaast is in het buitengebied zonder vergunning tevens een verplaatsbare  mantelzorgvoorziening toegestaan van maximaal 100 m2. 

Welke voorwaarden gelden voor het verbouwen tot mantelzorgwoning? 

Hiervoor gelden de volgende basisrandvoorwaarden: 

 • Geen verandering van de draagconstructie;
 • Geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering;
 • Geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte;
 • Geen uitbreiding van het bouwvolume.

Geen vergunning, wel regels 

Dat u onder een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden geen omgevingsvergunning  nodig heeft, wil niet zeggen dat er verder geen regels gelden bij de bouw van een  mantelzorgwoning. Zo moet u wel gewoon voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan  regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij de  gemeente. 

Beëindiging mantelzorg 

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning.  U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en  badkamer verwijderen. 

Daarnaast bieden de bestemmingsplannen in Weert, zoals gezegd, mogelijkheden voor het  gebruik als afhankelijke woonruimte. 

Afhankelijke woonruimte 

Een afhankelijke woonruimte is geen zelfstandige woning, maar een extra woonruimte in  een aangebouwd bijgebouw bij een woning of inpandig in een woning, waarin een  huishouding gevestigd is, dat mantelzorg ontvangt van de bewoner(s) in de zelfstandige  woonruimte.  

Hiervoor is een omgevingsvergunning van B&W nodig en hiervoor gelden de volgende  voorwaarden:  

 • er mag geen sprake zijn van een zelfstandige woning;
 • er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 
 • er mag maximaal één afhankelijke woonruimte per woning ontstaan; 
 • soms geldt een maximale oppervlakte van 75 m², soms geldt die beperking niet. 

Beëindiging gebruik als afhankelijke woonruimte. 

In tegenstelling tot een mantelzorgwoning situatie mogen bij een afhankelijke woonruimte  de voorzieningen, die getroffen zijn (zoals sanitair en keuken) in stand blijven wanneer de  bewoning is beëindigd.  

Belangrijk om verder te weten: 

 • Heeft u een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? Vanaf 1 januari 2017 telt de mantelzorgwoning niet meer mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dit staat in  de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017. Uitzondering hierop zijn  mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.
 • Bij een afzonderlijk huisnummer wordt de mantelzorgwoning/afhankelijke  woonruimte afzonderlijk aangeslagen in het kader van de OZB (WOZ, rioolheffing en afvalstoffenheffing), met uitzondering van het hierboven genoemde.
 • Het bestemmingsplan wijzigt niet, ook niet bij herziening. Ter plaatse blijft volgens het bestemmingsplan maximaal één zelfstandige woning toegelaten.
 • Bij de gemeente wordt een aantekening gemaakt in het bevolkingsregister om te borgen dat vervolgbewoning niet mogelijk is. Het huisnummer wordt ingetrokken  zodra de bewoning beëindigd is.
 • Wanneer niet wordt voldaan aan de vereisten voor vergunningvrij bouwen, is een  omgevingsvergunning nodig. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van allerlei zaken rondom mantelzorg? Meld u zich dan aan voor de mantelzorg nieuwsbrief.

Of bent u op zoek naar...

Downloads

Bestand Grootte
Plan Mantelzorgvriendelijk Weert.pdf (0.18 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Video met uitleg over wat een mantelzorger is en wat je voor een ander kunt doen.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

"Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking of psychische problemen heeft? Of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als deze zorg vanzelfsprekend voelt. Bijvoorbeeld als je voor je kind met een beperking zorgt.
 
En wat als jouw ouders vroeger voor jou hebben gezorgd en jij nu voor hen zorgt? Is dat dan ook mantelzorg?  Ja, je zorgt voor je naaste omdat je een speciale band hebt. En vaak heb je ook geen keus. Je bent gewoon nodig en wordt er niet voor betaald.
 
Het begint met af en toe een boodschap doen of meegaan naar de huisarts. Totdat je opeens bijna dagelijks voor diegene zorgt. Je dient bijvoorbeeld ook medicijnen toe, helpt met douchen of je doet de administratie en beheert het geld. 
 
Daarnaast kun je het gevoel hebben dat je altijd alert en beschikbaar moet zijn. Het zit continu in je hoofd. In plaats van een vader, kind, zus of partner te zijn, ben je nu hulpverlener.
 
Zorg voor een ander is mooi, maar het kan soms ook pittig zijn. Bijvoorbeeld als je de zorg combineert met je werk.
 
Jij bent niet de enige. Mantelzorg kan iedereen overkomen. Hou het niet voor jezelf, praat erover.
 
Bel met de mantelzorglijn of kijk op mantelzorg.nl voor meer tips en praktische informatie.
 
MantelzorgNL is er voor jou!"
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten