Lees voor ?

Subsidiehulp

De gemeente zet diverse instrumenten in om haar beleidsdoelstellingen te kunnen halen. Één van deze instrumenten is het verstrekken van subsidies. Een subsidie is een eenmalige of structurele bijdrage van de gemeente aan activiteiten die in lijn liggen met het gemeentelijk beleid. Het kan zijn dat u activiteiten ontplooit die in aanmerking komen voor subsidie. In deze subsidiehulp vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden in de gemeente Weert.

Structurele/jaarlijkse subsidies zijn voor organisaties die gedurende het gehele jaar een breed aanbod aan activiteiten organiseren voor leden, vaste deelnemers of specifieke organisaties. Denk hierbij aan sportverenigingen, culturele verenigingen, welzijnsorganisaties, scoutinggroepen of wijk- en dorpsraden. Hieronder een overzicht per beleidsterrein:

Subsidies aan culturele verenigingen

Verenigingen die op het gebied van zang, muziek, schutterij en toneel activiteiten ontplooien, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Op grond van de Subsidieregeling Cultuur Weert 2017 kan subsidie worden verstrekt aan:

 • Instrumentale muziekverenigingen
 • Zang- en operetteverenigingen
 • Ouderenvereniging ‘Sint Willibrordus’
 • Toneelverenigingen
 • Schutterijen

Subsidies aan sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Ook voor de ondersteuning van sportverenigingen kan subsidie verstrekt worden. Op grond van de Subsidieregeling Sport Weert 2017 kunnen subsidies verstrekt worden aan:

 • Sportverenigingen;
 • Meisjeskoor Cantarella;
 • Een lokaal overkoepelend sportorgaan.

Subsidies aan topsportorganisaties

Op grond van de door de raad vastgestelde nota Topsportbeleid 2016-2020 wordt er een jaarlijkse subsidie verleend voor de onderstaande activiteiten:

 • Organisatie van het evenement Stadstriathlon Weert
 • Organisatie van het evenement Kings of Archery
 • Deelname aan de eredivisie basketbal heren
 • Deelname aan de eredivisie volleybal dames
 • Organisatie van een huldiging voor topsporters en talenten     

Voor activiteiten op het gebied van bestrijding van onderwijsachterstanden, geregistreerde kinderopvang, voorschoolse educatie en toeleiding naar de peuteropvang wordt subsidie verstrekt. Op grond van de Subsidieregeling Onderwijs en Kindervang Weert 2017 wordt er enkel subsidie verstrekt aan de volgende professionele instellingen:

 • Kinderdagverblijf het Bengeltje
 • Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
 • Korein Kinderplein
 • Stichting Meerderweert
 • Stichting Eduquaat
 • Stichting Punt Welzijn
 • Stichting Hoera Kindercentra
 • Stichting verbreding basisschool Altweerterheide
 • Stichting Hoera Kindercentra
 • Stichting Vlindervilla

Voor activiteiten op het gebied van (ondersteuning van) scouting en kindervakantiewerk wordt subsidie verstrekt. Op grond van de Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017 kan er subsidie worden verstrekt aan:

 • Scoutinggroepen;
 • Organisaties kindervakantiewerk;
 • Scouting regio Weert.

Voor activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie of beweging wordt subsidie verstrekt. Op grond van de Subsidieregeling Welzijn Weert 2017 kunnen er subsidies worden verstrekt aan:

 • Ouderenverenigingen
 • Vrouwenverenigingen
 • Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy
 • Belangenorganisaties (Lokaal Zorgvragers Overleg, Stichting Toegankelijk Weert en de Senioren Koepel Weert).

Professionele instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van kunst, cultuur, sport, welzijn, jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Op grond van de Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017 wordt aan de volgende professionele instellingen subsidie verstrekt:

 • Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
 • Stichting Muziekcentrum ‘de Bosuil'
 • Stichting Bibliocenter Weert
 • Stichting Punt Welzijn
 • Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
 • Stichting Hal
 • Stichting Regionaal Instituut cultuur- en kunsteducatie
 • Stichting Streekgroep regio Weert
 • Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
 • Stichting Vincent van Gogh
 • Stichting Metggz
 • Stichting Munttheater Weert
 • Stichting zwembad de IJzeren Man Weert
 • Stichting zelfregiecentra NL

In de Subsidieregeling begrotingsposten Weert 2018 zijn specifieke subsidies vastgelegd, die slechts gelden voor één of enkele organisaties.  De subsidies hebben betrekking op  activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, welzijn en maatschappelijk dienstverlening. Op grond van de Subsidieregeling begrotingsposten Weert 2018 kan subsidie worden verstrekt aan:

 • Dorpsraad Stramproy
 • Zonnebloemafdeling Stramproy-Tungelroy
 • EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy
 • Zonnebloemafdeling Weert
 • EHBO-vereniging Weert
 • Zwemvereniging de IJsberen
 • Hengelsportvereniging St. Petrus
 • Stichting Bospop
 • Stichting Door Sport Ontspannen
 • Stichting St. Nicolaas Weert
 • Stichting Filmhuis Weert
 • Werkgroep 8 maart
 • Organisatie Jeugdpreensetreffe
 • Stichting Behoud van Beleving
 • Stichting Meerderweert
 • Stichting Turks Cultureel Centrum Weert
 • Stichting Megadance
 • Stichting Truckrun Weert

Wijk- en dorpsraden kunnen een gemeentelijke subsidie krijgen voor hun inzet en ondersteuning van activiteiten ten behoeven van een schone en veilige leefomgeving waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren.

Op grond van de Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017 kan er subsidie worden verstrekt aan:

 • Dorpsbelangen Laar
 • Stichting Wijkraad Fatima
 • Dorpsbelangen Tungelroy
 • Stichting Wijkraad Graswinkel
 • Dorpsraad Altweerterheide
 • Stichting Wijkraad Groenewoud
 • Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad Weert
 • Stichting Dorpsraad Stramproy
 • Stichting Dorpsraad Swartbroek
 • Stichting Wijkraad Keent         
 • Stichting Wijkraad Laarveld-Hushoven
 • Stichting Wijkraad Leuken
 • Stichting Wijkraad Moesel
 • Stichting Wijkraad de Biest
 • Stichting Wijkraad Molenakker
 • Stichting Wijkraad Boshoven
 • Stichting Wijkraad Rond de Kazerne

Organisaties die het beheer en behoud van monumenten in de gemeente Weert tot doelstelling hebben kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Op grond van besluiten van B&W wordt subsidie verstrekt aan:

 • Stichting Martinus Monument
 • Molenstichting Weerterland
 • Stichting Heyerkapel

Voor activiteiten die behoren tot het beheer van een wijkaccommodatie wordt subsidie verstrekt. Op grond van de Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017 wordt er subsidie verstrekt aan de volgende organisaties:

 • Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven
 • Stichting Kimpe Veld
 • Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima
 • Stichting MFA Swartbroek      
 • Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud-Weert
 • Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy

Op het gebied van verkeer en vervoer kan subsidie aangevraagd worden voor verkeerseducatie. Organisaties die aanspraak kunnen maken op deze subsidie zijn:

 • Veilig Verkeer Nederland
 • Basisscholen
 • Voorgezet onderwijs scholen

Scholen dienen een convenant af te sluiten met de gemeente voordat er aanspraak gemaakt kan worden op de subsidie. Meer informatie hierover is te vinden op de  website van ROVL.nl.

Naast de structurele subsidies worden er ook incidentele subsidies verleend. Dit zijn subsidies voor specifieke doelstellingen waar organisaties die tot de doelgroep behoren aanspraak op kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn organisaties die een cultureel- of sportevenement willen organiseren en inwoners die een idee hebben om de leefbaarheid en sfeer in hun wijk, buurt of dorp te bevorderen.

Aan organisaties zonder winstoogmerk die een evenement organiseren kan subsidie verstrekt worden. Voorwaarde hierbij is dat het evenement bijdraagt aan de doelstelling van een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente. Subsidieverstrekking vindt plaats op grond van de Subsidieregeling Evenementen Weert 2017.
Subsidie kan worden aangevraagd met het volgende formulier:

Subsidieaanvraag Evenementen (pdf-bestand)

Deze éénmalige subsidie moet gezien worden als een impuls voor de lokale kunstensector in gemeente Weert. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gesubsidieerde professionele culturele instellingen, gesubsidieerde organisaties voor de amateurkunsten, niet gesubsidieerde professionele culturele instellingen en organisatie voor de amateurkunsten en zelfstandige ondernemers in de kunst en creatieve sector. Voor meer informatie, zie:

 Subsidieregeling stimulering nieuwe culturele initiatieven gemeente Weert 2022

Subsidie kan worden aangevraagd met het volgende formulier:

Aanvraagformulier Stimulering nieuwe culturele initiatieven Weert (pdf-bestand)

De eenmalige projectsubsidie moet gezien worden als een impuls voor de amateurkunstensector om met projecten (zie criteria) huidig bestaand publiek en nieuw publiek en-of deelnemers te bereiken, verdere artistieke ontwikkeling te bevorderen en samenwerking te stimuleren. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan organisaties en verenigingen voor Amateurkunst. Voor meer informatie, zie:

 Regeling eenmalige project subsidie Amateurkunstensector gemeente Weert 2022

Subsidie kan worden aangevraagd met het volgende formulier:

Aanvraagformulier Eenmalige projectsubsidie amateurkunsten (pdf-bestand)

Er blijft in de cultuursector veel ruimte voor lef, experiment en innovatie. Organisaties die een cultureel project organiseren kunnen een subsidieaanvraag indienen. Binnen de volgende kaders kunnen projectvoorstellen worden ingediend:

 • Diversiteit;
 • Innovatie & lef;
 • Talentontwikkeling;
 • Cultuureducatie.

Bent u cultuurmaker of betrokken bij een culturele instelling in de Cultuurregio Noord-Limburg? Heeft u plannen om de Cultuurregio Noord-Limburg verder tot bloei te brengen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling Cultuurregio Noord-Limburg. Deze regeling gaat 1 april 2020 van start en eindigt op 31 december 2021. De subsidieregeling is een initiatief van de Cultuurregio Noord-Limburg, een samenwerking van 10 gemeenten. 

De subsidieregeling dient ter ondersteuning en aanjaging van drie doelen:

 • Verbeteren van de zichtbaarheid van het rijke culturele aanbod in de regio;
 • Versterken van het productieklimaat;
 • (Talent)ontwikkeling.

Samenwerkingsplannen die bijdragen aan tenminste twee van deze drie doelstellingen komen in aanmerking voor een bijdrage.

Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie kunt u terecht op deze website

Iedereen moet kunnen meedoen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld

De gemeente Weert is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en  Stichting Leergeld. Dankzij deze fondsen krijgt jeugd de kans om deel te nemen aan cultuur- en sportactiviteiten. Het gaat daarbij om kinderen en jeugd uit gezinnen in Weert die om financiële redenen hier zelf niet toe in staat zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg geeft jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar de kans om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, kunstatelier, muziekvereniging of dansschool en creëert sportkansen voor jeugdigen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen bij het fonds. Dit zijn professionals die het gezin goed kennen en betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind of de jongere. Bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, de jeugdhulpverlener, de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts of de huisarts. Ouders kunnen zelf dus geen aanvraag doen. Een aanvraag kan ook via Stichting Leergeld. Deze stichting biedt kinderen kansen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.www.jeugdfondssportencultuur.nl/limburg

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/limburg en www.leergeld.nl/weert.        

Kledingbank Limburg

De gemeente Weert verstrekt een incidentele subsidie aan de Kledingbank Limburg. Dit is een burgerinitiatief, gevestigd in Maasbracht, met als voornaamste doelstelling; het verstrekken van kleding, schoeisel en verzorgingsproducten aan mensen uit de doelgroep stille armoede en werkende armoede. Een doorverwijzing vindt plaats door een erkende hulpverlener. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kledingbank-limburg.nl.

Subsidie voor restauratie en onderhoud van monumenten

Voor het behoud van monumenten kan subsidie worden verstrekt op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten. Deze regeling geldt voor alle gemeentelijke monumenten in Weert. Rijksmonumenten daarentegen komen hier alleen voor in aanmerking wanneer de eigenaar niet naar winst streeft, een stichting bijvoorbeeld. Een uitzondering wordt daarbij gemaakt voor molens van particuliere eigenaren; zij kunnen ook subsidie krijgen.

Hebt u vragen over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning of over energiemaatregelen die voor uw woning interessant zijn? Wilt u weten welke maatregelen het meest zinvol zijn en of er subsidiemogelijkheden zijn? Dan kunt u contact opnemen met het duurzaam bouwloket van de gemeente Weert.

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u informatie over o.a. isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmtepompen of een complete aanpak voor een energieneutraal of aardgasloos huis. Ook kunt u checken of er subsidies of andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. Komt u er zelf niet uit, dan zit er een team van specialisten klaar om uw vraag te beantwoorden (via de mail of de telefoon).

Kijk op de website van het Duurzaam Bouwloket voor meer informatie.

 

Provincie Limburg heeft de 'Sub­si­die Op­lei­ding Jeugd­trai­ners 2021 – 2022' nog opengesteld tot 30 december 2022. Tot dan is het mogelijk voor amateursportverenigingen om subsidie aan te vragen voor het opleiden van jeugdtrainers. Zo wil Provincie Limburg een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder.

Voor meer informatie, zie de website van de provincie Limburg.

Subsidieregels

De juridische basis van subsidieverlening wordt gelegd in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze titel moet in samenhang worden gelezen met de algemene bepalingen uit de Awb (hoofdstuk 1 t/m 3). In titel 4.2 van de Awb worden de twee fases in het proces van subsidieverstrekking beschreven, namelijk subsidieverlening en de subsidievaststelling. Afsluiting van deze fasen gebeurt in de vorm van een beschikking, daarnaast kan de betaling nog als aparte fase worden onderscheiden. Ook deze verplichting tot betaling wordt in beginsel op schrift gesteld in de vorm van een beschikking.

In de Algemene subsidieverordening Weert 2017 zijn (procedurele) voorwaarden vastgesteld. Dit zijn de rechten en plichten van zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Hier staat onder andere in wat er gedaan moet worden om subsidie aan te vragen en wat er gedaan moet worden nadat de subsidie is ontvangen.

In de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 (pdf-bestand) en de bijlagenota (pdf-bestand) is opgenomen op welke beleidsterreinen subsidies verstrekt worden.

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen bij de gemeente Weert? Kijk dan eerst of uw activiteit aansluit bij één van de vastgestelde subsidieregelingen.

Omdat een subsidie aanvragen geen dagelijks werk is, zijn hier wat tips:

 • Neem voldoende tijd voor het opstellen van uw aanvraag.
 • Dien de aanvraag op tijd in, veel subsidies hebben een deadline.
 • Vraag subsidie aan vóór aanvang van de activiteit(en).
 • Soms wordt de subsidie pas achteraf ontvangen waardoor het bedrag vooraf gefinancierd dient te worden.

Andere subsidiemogelijkheden

Onderaan deze pagina is de 'Subsidiematrix Stichtingen en Verenigingen' te downloaden (pdf-bestand). Deze is opgesteld door TRIAS B.V., een organisatie die zich onder andere richt op activiteiten op het terrein van subsidieverwerving. De subsidiematrix is een hulpmiddel / extra service voor stichtingen en verenigingen in de gemeente Weert, om hen te attenderen op diverse subsidiemogelijkheden anders dan de gemeentelijke subsidie.
De subsidiematrix geeft in hoofdlijnen weer welke mogelijkheden er zijn. Voor actuele informatie over een bepaalde subsidie is het raadzaam te allen tijde (de website van) desbetreffende subsidieverstrekker te raadplegen.

Downloads

Bestand Grootte
Subsidiematrix Stichtingen en Verenigingen.pdf (0.21 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten