Lees voor ?

Keent - Moesel

 

Logo voor 'Keent-Moesel'.

Nieuws

Cruyff Court - Feestelijke opening Gezonde Buurt Keent

Omgeving Cruyff Court dé plek voor beweging en ontmoeting

Op donderdag 25 april opent wethouder Martijn van den Heuvel samen met kinderen uit de buurt de gezonde buurtplek in Keent. Samen met Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG en natuurlijk de omwonenden is de gemeente Weert aan de slag gegaan om de omgeving van het Cruyff Court te vernieuwen en te vergroenen. Resultaat is een mooie groene speel- en ontmoetingsplek met meer ruimte voor bewegen en uitdagender spelen voor de kinderen.

Je bent van harte welkom om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn op donderdag 25 april 2024 om 16.00 uur. Locatie: Cruyff Court Weert – op de kruising Van Halenstraat – Serviliusstraat.

Samen met de buurt

Het afgelopen jaar hebben we behoeften en wensen van buurtbewoners opgehaald. Door te vragen wat er beter kan, maar ook wat juist fijne plekken zijn in de wijk. De start was tijdens de wijkpicknick toen hebben Thea (IVN), Nicole (Speeltuinwerk) en Jessika (Punt Welzijn) veel volwassenen en kinderen gesproken over de plannen en is daar input voor geleverd. In de week ervoor heeft Jessica met direct omwonenden gesproken en wensen opgehaald. Ook is er input gehaald uit eerdere plannen die gemaakt zijn voor de directe omgeving van het Cruyff Court. Al deze ideeën zijn verzameld, beoordeeld en soms hergebruikt. De belangrijkste punten zijn meegenomen in de plannen. Het voorlopig ontwerp heeft ter inzage gelegen en uiteindelijk zijn we tot een mooi, breed gedragen resultaat gekomen.

Samenwerking

De herinrichting van het de omgeving van het Cruyff Court is tot stand gekomen in samenwerking met de buurtbewoners, Gezonde Buurten van Jantje Beton, IVN, JOGG, Punt Welzijn en de gemeente Weert.


Uitnodiging informatiebijeenkomst 15 mei

De gemeente Weert gaat een groen gebied realiseren aan de buitenzijde van Ringbaan Zuid, het project ‘Stadsrandzone-Zuid’. Daarnaast doet de gemeente onderzoek naar een goede doorstroom van verkeer en een veilige oversteekplaats voor fietsers en wandelaars bij de Ringbaan Zuid. We vertellen direct omwonenden en andere geïnteresseerden graag meer over deze twee projecten tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 15 mei. De informatiebijeenkomst start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur, locatie Buurthuis Moesel, Christinelaan 25. Voor de zomervakantie organiseren wij een tweede informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst presenteren we de voorlopige ontwerpen en geven wij een nadere toelichting hierop. De uitnodiging hiervoor volgt later.

Project Stadsrandzone-Zuid en Ringbaan Zuid

Het project Stadsrandzone-Zuid ligt aan de buitenzijde van de Ringbaan Zuid. Dit 'groene' gebied moet ruimte bieden aan bloemen, planten en bomen en gaat het overtollig regenwater van nabij gelegen wijken opvangen. Naast de opvang van regenwater, willen we ook dat het gebied ruimte biedt aan de ontspanning van inwoners. Door het aanplanten van 140 bomen is er inmiddels een start gemaakt met dit project.
Daarnaast start het project ‘oversteek Ringbaan Zuid’. In dit project onderzoeken we de doorstroming van het verkeer op de Ringbaan Zuid en de mogelijkheden voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en wandelaars.

Jouw suggesties zijn welkom

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we je de achtergronden, doelstellingen en de voortgang van beide projecten. We horen graag wat je van de projecten vindt en we staan open voor suggesties, opmerkingen en vragen. Alle informatie die we ophalen, gebruiken wij om verder onderzoek te doen en toe te werken naar een definitief ontwerp. We doen dit samen met onze externe partners Kragten en Accent Adviseurs.

Contact opnemen

Kun je 15 mei niet aanwezig zijn en heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Erik Sprangers via e.sprangers@weert.nl

Voor meer info, zie de pagina 'Stadsrandzone Ringbaan Zuid'.

Op woensdag 21 juni 2023 vond er in het Buurthuis Moesel een inloop- en meedenkbijeenkomst plaats voor omwonenden, belangstellenden en overige belanghebbenden en huidige gebruikers van het bestaande Buurthuis Moesel over de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie (hierna: MFA) met woningen (sociale huur) in het centrum van Moesel.
In totaal bezochten ruim 40 personen de bijeenkomst, waaronder een aantal raadsleden, leden van de wijkraad en een vertegenwoordiging van het kerkbestuur. Er was een positieve sfeer met veel bruikbare inbreng vanuit de bewoners en van de gebruikers van het huidige buurthuis.
Een verslag van deze bijeenkomst is te downloaden (pdf-bestand).

Inloopavond op 21 juni.

Meer informatie over de aanleiding, de scenario-studies en de presentatieborden kunt u vinden in de pdf-bestanden (Keent-Moesel 30 tot en met Keent-Moesel 37) die onderaan deze pagina te downloaden zijn.

Voor de wijk Moesel staat nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de planning. De gemeente en Wonen Limburg gaan samen, voor de locatie waar vroeger de Microhal stond, 4 scenario’s verder uitwerken. Er vinden ook gesprekken plaats met de verenigingen, de gebruikers en omwonenden over deze scenario’s. Deze opdracht is onderdeel van de gebiedsvisie Keent & Moesel.

De vier scenario’s

De 4 mogelijke scenario’s voor een MFA al dan niet met woningen zijn:

  • Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening zonder woningprogramma.
  • Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening met woningprogramma.
  • Een MFA afgestemd op wijk gebonden activiteiten met woningen.
  • Een MFA afgestemd op wijk gebonden activiteiten zonder woningen.

Meer informatie over de aanleiding, de scenario-studies en het verslag van de informatiebijeenkomst van september 2022 kunt u vinden in de pdf-bestanden (genoemd: Keent-Moesel 24 tot en met Keent-Moesel 28) die onderaan deze pagina te downloaden zijn.

Op 7 september jl. vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de verenigingen en overige gebruikers van het huidige Buurthuis Moesel. Onderwerp was de ontwikkeling van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (hierna: MFA) in Centrum Moesel. Er werden twee zogenaamde scenario’s gepresenteerd voor de locatie van de kerk en de Microhallocatie. De bijeenkomst werd ook gebruikt om bij de deelnemers reacties op de locaties en de ontwerpen op te halen en suggesties te bespreken.

Op 28 september jl. vond vervolgens een bijeenkomst plaats met en voor omwonenden, geïnteresseerden en overige betrokkenen en aangrenzende eigenaren en winkeliers. Ook de verenigingen en de overige gebruikers van het buurthuis en de wijkraden waren uitgenodigd. Op deze bijeenkomst werden eveneens de scenario’s gepresenteerd en haalden we bij de deelnemers reacties op de locaties de ontwerpen op.

 De verslagen van beide avonden zijn onderaan deze pagina te downloaden. Ook treft u daar beide scenariostudies aan.

Vervolg

Het college zal binnen afzienbare tijd (ongeveer twee maanden) een besluit nemen over het vervolg: op welke locatie de MFA bij voorkeur gerealiseerd moet worden en op welke manier de verdere planvorming hiervoor gaat plaatsvinden.
De door de bezoekers ingebrachte punten worden onderwerp van vervolggesprek/overleg, zodra het college de principe keuze heeft gemaakt.
Deze bijeenkomst(en) gaan naar verwachting op zijn vroegst in het eerste kwartaal 2023 plaatsvinden.

 Voor meer informatie, zie de buurtsite Hoplr of kijk op deze website: www.keentmoesel.nl.

Op maandagmiddag 4 juli en op dinsdag 5 juli vonden er drie verdiepende bijeenkomsten plaats over de ontwikkelingen op de locaties Zevensprong en Johan Willem Frisolaan (JOP). Dit in vervolg op de inloopbijeenkomst van 25 mei 2022.
Waar de inloopbijeenkomst vooral inventariserend was, gaven de vervolggesprekken de mogelijkheid om dieper op de verschillende thema’s in te gaan. Daar waar in de verdiepende bijeenkomsten vragen zijn gesteld die in het verslag van de eerste bijeenkomst al zijn beantwoord, verwijzen we in dit verslag naar de betreffende beantwoording.

 Het verslag is te downloaden onderaan deze pagina. 

Op woensdagavond 25 mei presenteerde het projectteam Keent-Moesel tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst de plannen voor de woningbouwlocaties JOP J.W. Frisolaan en Zevensprong.
Omwonenden hadden vragen over de plannen, bouwhoogtes en groen op de locaties. Er werden ook veel goede ideeën en wensen meegegeven over de woningbouwplannen, verkeer en parkeren, zowel nabij de locaties alsook op andere plekken in de wijk.

 De presentaties en het verslag, sfeerimpressie en vervolgplanning zijn de te downloaden onderaan deze pagina.

Medio april hebben alle huishoudens in de wijken Keent, Moesel en Graswinkel een bewonersupdate (pdf-bestand) ontvangen namens Wonen Limburg en de gemeente Weert. Op deze overzichtelijke tijdlijn staat de planning voor de komende periode wat betreft werkzaamheden en informatiesessies. Zo ziet u bijvoorbeeld dat 19 april startdatum is/was voor de sloop van het Microhalcomplex. De update was kort en met plaatjes.

 De volledige en uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden en informatiemomenten treft u aan in deze brief (pdf-bestand). 


Vragen?

Heeft u vragen? Dat kan per mail (keentmoesel@wonenlimburg.nl, telefoon (gemeente Weert (0495) 575 000, Wonen Limburg (088) 3850 800) of via Hoplr. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Downloads

Bestand Grootte
Keent-Moesel 01 Gebiedsvisie publieksversie.pdf (19.18 mb)
Keent-Moesel 02 Gebiedsvisie.pdf (46.19 mb)
Keent-Moesel 03 Bijlage B1 Bewonersonderzoek.pdf (7.38 mb)
Keent-Moesel 04 Bijlage B2 Scenarios.pdf (14.43 mb)
Keent-Moesel 05 Bijlage B3 Maatschappelijke voorziening Moesel.pdf (6.02 mb)
Keent-Moesel 06 Bijlage B4 Portiek-etagewoningen.pdf (8.5 mb)
Keent-Moesel 07 Bestuursopdracht Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.pdf (1.79 mb)
Keent-Moesel 08 Presentatie informatiebijeenkomst 04-07-2019.pdf (1.81 mb)
Keent-Moesel 09 Onderzoek bewoners 2020.jpg (1.88 mb)
Keent-Moesel 10 Presentatie Ontwerp gebiedsvisie 03-11-2020.pdf (7.19 mb)
Keent-Moesel 11 Vragen en antwoorden webinar 03-11-2020.pdf (0.13 mb)
Keent-Moesel 12 Gebiedsvisie fase 0.pdf (2.92 mb)
Keent-Moesel 13 Gebiedsvisie parallelfase.pdf (2.96 mb)
Keent-Moesel 14 Raadsvoorstel Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid 03-02-2021.pdf (0.31 mb)
Keent-Moesel 15 Bewonersupdate april 2022.pdf (0.63 mb)
Keent-Moesel 16 Brief bewoners april 2022.pdf (0.5 mb)
Keent-Moesel 17 Rapportage bewonersonderzoek Centrumgebied Moesel en MFA Weert Zuid.pdf (0.95 mb)
Keent-Moesel 18 Verslag inloopbijeenkomst Zevensprong JOP locaties 25-05-2022.pdf (0.54 mb)
Keent-Moesel 19 Presentatie Zevensprong JOP locaties 25-05-2022.pdf (36.67 mb)
Keent-Moesel 20 Verslag verdiepende bijeenkomsten 4 en 5 juli 2022.pdf (0.34 mb)
Keent-Moesel 21 Verslag informatiebijeenkomst verenigingen MFA 07-09-2022.pdf (0.51 mb)
Keent-Moesel 22 Verslag informatiebijeenkomst omwonenden MFA 28-09-2022.pdf (0.8 mb)
Keent-Moesel 23 Scenariostudie Kerk Centrum Moesel Weert.pdf (7.2 mb)
Keent-Moesel 24 Scenariostudie Microhal Centrum Moesel Weert.pdf (10.28 mb)
Keent-Moesel 25 Scenariostudie Kerk Centrum Moesel Weert 04-08-2022.pdf (7.26 mb)
Keent-Moesel 26 Scenariostudie Microhal Centrum Moesel Weert 04-08-2022.pdf (10.36 mb)
Keent-Moesel 27 Programma van Eisen ruimtelijk functioneel 10-8-2022.pdf (0.31 mb)
Keent-Moesel 28 Projectopdracht MFA woningen centrum Moesel 28-03-2023.pdf (0.51 mb)
Keent-Moesel 29 BenW-besluit scenariostudies MFA Moesel.pdf (0.46 mb)
Keent-Moesel 30 Uitnodiging inloopbijeenkomst MFA woningen 21-06-2023.pdf (0.13 mb)
Keent-Moesel 31 Presentatie inloopbijeenkomst MFA woningen 21-06-2023.pdf (4.51 mb)
Keent-Moesel 32 Poster 1 Microhallocatie MFA met woningen 21-06-2023.pdf (6.41 mb)
Keent-Moesel 33 Poster 2 Volumestudie 21-06-2023.pdf (8.45 mb)
Keent-Moesel 34 Poster 3 Schetsen 21-06-2023.pdf (1.32 mb)
Keent-Moesel 35 Poster 4 Schetsen 21-06-2023.pdf (1.37 mb)
Keent-Moesel 36 Poster 5 Schetsen 21-06-2023.pdf (1.23 mb)
Keent-Moesel 37 Verslag inloopbijeenkomst MFA 21-06-2023.pdf (0.3 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten