Lees voor ?

Keent - Moesel


Logo voor 'Keent-Moesel'.

Nieuws

Mijlpaal voor toekomstbestendige wijkontwikkeling Keent en Moesel in Weert

Wonen Limburg is verheugd om aan te kondigen dat BAM Wonen de aanbesteding heeft gewonnen voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Keent en Moesel in de gemeente Weert. BAM Wonen zal dit project uitvoeren in samenwerking met het gerenommeerde architectenbureau Martens Willems & Humblé architecten uit Maastricht.

Dinsdag 9 juli werd de overeenkomst bezegeld door een gezamenlijke ondertekening door Wonen Limburg en BAM Wonen. Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, reageert enthousiast: "De toewijzing van deze tender aan BAM, in samenwerking met Martens Willems & Humblé architecten, vormt een belangrijke stap in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling Keent en Moesel. We zijn blij met de kwaliteit en zorg die in hun inschrijving naar voren kwam. En kijken er naar uit om de komende tijd samen invulling te gaan geven aan het realiseren van nieuwbouw in de wijken Keent en Moesel in Weert."

Inschrijving doet recht aan eisen en verwachtingen

De inschrijving van BAM Wonen voldeed aan alle eisen en verwachtingen die Wonen Limburg had gesteld, met een bijzondere aandacht voor de wensen en behoeften van de bewoners in de wijk. Deze toewijzing markeert een belangrijke mijlpaal in de daadwerkelijke start van de woningbouw in deze wijk. “We zijn trots dat Wonen Limburg BAM Wonen heeft geselecteerd voor deze mooie opgave. Samen met architect Martens Willems & Humblé, de andere partners en stakeholders voegen we kwaliteit en duurzaamheid toe aan de wijk en geven we invulling aan onze belofte: een duurzaam (t)huis voor iedereen!”, aldus Jeffry Savelkoul, commercieel directeur bij BAM Wonen Een van de eerste projecten die wordt gerealiseerd, is een prachtig gebouw in hout aan de J.W. Frisolaan. Dit duurzame en innovatieve ontwerp weerspiegelt de toewijding aan milieuvriendelijkheid en hoogwaardige architectuur.

Met het tekenen van deze samenwerking zet Wonen Limburg een cruciale stap naar het realiseren van haar ambitie om duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonomgevingen te creëren die voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners in de wijken Keent en Moesel in Weert.

Plannen nieuwbouwlocatie Zevensprong        Plannen nieuwbouwlocatie Johan Willem Frisolaan

De eerste plannen voor de nieuwbouwlocaties Zevensprong en Johan Willem Frisolaan zijn in mei en juni met de direct omwonenden gedeeld.

Uitnodiging inwonersbijeenkomst woensdag 3 juli (verkeers)maatregelen Ringbaan Zuid

Op 15 mei jl. heeft de gemeente Weert de eerste inwonersbijeenkomst georganiseerd over de project 'Stadsrandzone-Zuid' en het onderzoek naar een goede doorstroming van verkeer en een veilige oversteekplaats voor fietsers en wandelaars bij de Ringbaan Zuid. Op 3 juli organiseren wij een tweede informatieavond in het Buurthuis Moesel, Christinelaan 25. Tijdens deze avond wordt concreter ingegaan op mogelijke (verkeers)maatregelen op de Ringbaan Zuid voor auto’s, fietsers en wandelaars.

Veel suggesties van aanwezigen tijdens eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 15 mei jl. zijn de achtergronden, doelstellingen en de voortgang van beide projecten kort toegelicht. Van de bijna 70 aanwezigen hebben we suggesties en opmerkingen gekregen en zijn de gestelde vragen beantwoord. Met deze informatie zijn we samen met onze externe partners Kragten en Accent Adviseurs aan de slag gegaan om beide trajecten een stap verder te krijgen.

Presentatie voorlopige ontwerpen voor Ringbaan Zuid

De tweede informatieavond vindt plaats op woensdag 3 juli van 19.30 tot ca. 21.30 uur, wederom in het Buurthuis Moesel, Christinelaan 25. De avond is vrij toegankelijk voor omwonenden en geïnteresseerden. De gemeente Weert verzorgt een presentatie waarin concreter wordt ingegaan op mogelijke (verkeers)maatregelen op de Ringbaan Zuid. Zowel voor auto’s, fietsers als wandelaars. Er wordt wederom voldoende tijd en ruimte ingeruimd voor het doen van suggesties, maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

Contact opnemen

Kun je 3 juli a.s. niet aanwezig zijn en heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Eric Sprangers via e.sprangers@weert.nl.
We ontmoeten je graag weer op woensdag 3 juli in het Buurthuis Moesel. Tot dan!

Cruyff Court - Feestelijke opening Gezonde Buurt Keent

Omgeving Cruyff Court dé plek voor beweging en ontmoeting

Op donderdag 25 april opent wethouder Martijn van den Heuvel samen met kinderen uit de buurt de gezonde buurtplek in Keent. Samen met Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG en natuurlijk de omwonenden is de gemeente Weert aan de slag gegaan om de omgeving van het Cruyff Court te vernieuwen en te vergroenen. Resultaat is een mooie groene speel- en ontmoetingsplek met meer ruimte voor bewegen en uitdagender spelen voor de kinderen.

Je bent van harte welkom om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn op donderdag 25 april 2024 om 16.00 uur. Locatie: Cruyff Court Weert – op de kruising Van Halenstraat – Serviliusstraat.

Samen met de buurt

Het afgelopen jaar hebben we behoeften en wensen van buurtbewoners opgehaald. Door te vragen wat er beter kan, maar ook wat juist fijne plekken zijn in de wijk. De start was tijdens de wijkpicknick toen hebben Thea (IVN), Nicole (Speeltuinwerk) en Jessika (Punt Welzijn) veel volwassenen en kinderen gesproken over de plannen en is daar input voor geleverd. In de week ervoor heeft Jessica met direct omwonenden gesproken en wensen opgehaald. Ook is er input gehaald uit eerdere plannen die gemaakt zijn voor de directe omgeving van het Cruyff Court. Al deze ideeën zijn verzameld, beoordeeld en soms hergebruikt. De belangrijkste punten zijn meegenomen in de plannen. Het voorlopig ontwerp heeft ter inzage gelegen en uiteindelijk zijn we tot een mooi, breed gedragen resultaat gekomen.

Samenwerking

De herinrichting van het de omgeving van het Cruyff Court is tot stand gekomen in samenwerking met de buurtbewoners, Gezonde Buurten van Jantje Beton, IVN, JOGG, Punt Welzijn en de gemeente Weert.

Op woensdag 21 juni 2023 vond er in het Buurthuis Moesel een inloop- en meedenkbijeenkomst plaats voor omwonenden, belangstellenden en overige belanghebbenden en huidige gebruikers van het bestaande Buurthuis Moesel over de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie (hierna: MFA) met woningen (sociale huur) in het centrum van Moesel.
In totaal bezochten ruim 40 personen de bijeenkomst, waaronder een aantal raadsleden, leden van de wijkraad en een vertegenwoordiging van het kerkbestuur. Er was een positieve sfeer met veel bruikbare inbreng vanuit de bewoners en van de gebruikers van het huidige buurthuis.
Een verslag van deze bijeenkomst is te downloaden (pdf-bestand).

Inloopavond op 21 juni.

Meer informatie over de aanleiding, de scenario-studies en de presentatieborden kunt u vinden in de pdf-bestanden (Keent-Moesel 30 tot en met Keent-Moesel 37) die onderaan deze pagina te downloaden zijn.

Voor de wijk Moesel staat nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de planning. De gemeente en Wonen Limburg gaan samen, voor de locatie waar vroeger de Microhal stond, 4 scenario’s verder uitwerken. Er vinden ook gesprekken plaats met de verenigingen, de gebruikers en omwonenden over deze scenario’s. Deze opdracht is onderdeel van de gebiedsvisie Keent & Moesel.

De vier scenario’s

De 4 mogelijke scenario’s voor een MFA al dan niet met woningen zijn:

  • Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening zonder woningprogramma.
  • Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening met woningprogramma.
  • Een MFA afgestemd op wijk gebonden activiteiten met woningen.
  • Een MFA afgestemd op wijk gebonden activiteiten zonder woningen.

Meer informatie over de aanleiding, de scenario-studies en het verslag van de informatiebijeenkomst van september 2022 kunt u vinden in de pdf-bestanden (genoemd: Keent-Moesel 24 tot en met Keent-Moesel 28) die onderaan deze pagina te downloaden zijn.

Op 7 september jl. vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de verenigingen en overige gebruikers van het huidige Buurthuis Moesel. Onderwerp was de ontwikkeling van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (hierna: MFA) in Centrum Moesel. Er werden twee zogenaamde scenario’s gepresenteerd voor de locatie van de kerk en de Microhallocatie. De bijeenkomst werd ook gebruikt om bij de deelnemers reacties op de locaties en de ontwerpen op te halen en suggesties te bespreken.

Op 28 september jl. vond vervolgens een bijeenkomst plaats met en voor omwonenden, geïnteresseerden en overige betrokkenen en aangrenzende eigenaren en winkeliers. Ook de verenigingen en de overige gebruikers van het buurthuis en de wijkraden waren uitgenodigd. Op deze bijeenkomst werden eveneens de scenario’s gepresenteerd en haalden we bij de deelnemers reacties op de locaties de ontwerpen op.

 De verslagen van beide avonden zijn onderaan deze pagina te downloaden. Ook treft u daar beide scenariostudies aan.

Vervolg

Het college zal binnen afzienbare tijd (ongeveer twee maanden) een besluit nemen over het vervolg: op welke locatie de MFA bij voorkeur gerealiseerd moet worden en op welke manier de verdere planvorming hiervoor gaat plaatsvinden.
De door de bezoekers ingebrachte punten worden onderwerp van vervolggesprek/overleg, zodra het college de principe keuze heeft gemaakt.
Deze bijeenkomst(en) gaan naar verwachting op zijn vroegst in het eerste kwartaal 2023 plaatsvinden.

 Voor meer informatie, zie de buurtsite Hoplr of kijk op deze website: www.keentmoesel.nl.

Op maandagmiddag 4 juli en op dinsdag 5 juli vonden er drie verdiepende bijeenkomsten plaats over de ontwikkelingen op de locaties Zevensprong en Johan Willem Frisolaan (JOP). Dit in vervolg op de inloopbijeenkomst van 25 mei 2022.
Waar de inloopbijeenkomst vooral inventariserend was, gaven de vervolggesprekken de mogelijkheid om dieper op de verschillende thema’s in te gaan. Daar waar in de verdiepende bijeenkomsten vragen zijn gesteld die in het verslag van de eerste bijeenkomst al zijn beantwoord, verwijzen we in dit verslag naar de betreffende beantwoording.

 Het verslag is te downloaden onderaan deze pagina. 

Op woensdagavond 25 mei presenteerde het projectteam Keent-Moesel tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst de plannen voor de woningbouwlocaties JOP J.W. Frisolaan en Zevensprong.
Omwonenden hadden vragen over de plannen, bouwhoogtes en groen op de locaties. Er werden ook veel goede ideeën en wensen meegegeven over de woningbouwplannen, verkeer en parkeren, zowel nabij de locaties alsook op andere plekken in de wijk.

 De presentaties en het verslag, sfeerimpressie en vervolgplanning zijn de te downloaden onderaan deze pagina.

Medio april hebben alle huishoudens in de wijken Keent, Moesel en Graswinkel een bewonersupdate (pdf-bestand) ontvangen namens Wonen Limburg en de gemeente Weert. Op deze overzichtelijke tijdlijn staat de planning voor de komende periode wat betreft werkzaamheden en informatiesessies. Zo ziet u bijvoorbeeld dat 19 april startdatum is/was voor de sloop van het Microhalcomplex. De update was kort en met plaatjes.

 De volledige en uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden en informatiemomenten treft u aan in deze brief (pdf-bestand). 


Vragen?

Heeft u vragen? Dat kan per mail (keentmoesel@wonenlimburg.nl, telefoon (gemeente Weert (0495) 575 000, Wonen Limburg (088) 3850 800) of via Hoplr. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Downloads

Bestand Grootte
Keent-Moesel 01 Gebiedsvisie publieksversie.pdf (19.18 mb)
Keent-Moesel 02 Gebiedsvisie.pdf (46.19 mb)
Keent-Moesel 03 Bijlage B1 Bewonersonderzoek.pdf (7.38 mb)
Keent-Moesel 04 Bijlage B2 Scenarios.pdf (14.43 mb)
Keent-Moesel 05 Bijlage B3 Maatschappelijke voorziening Moesel.pdf (6.02 mb)
Keent-Moesel 06 Bijlage B4 Portiek-etagewoningen.pdf (8.5 mb)
Keent-Moesel 07 Bestuursopdracht Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.pdf (1.79 mb)
Keent-Moesel 08 Presentatie informatiebijeenkomst 04-07-2019.pdf (1.81 mb)
Keent-Moesel 09 Onderzoek bewoners 2020.jpg (1.88 mb)
Keent-Moesel 10 Presentatie Ontwerp gebiedsvisie 03-11-2020.pdf (7.19 mb)
Keent-Moesel 11 Vragen en antwoorden webinar 03-11-2020.pdf (0.13 mb)
Keent-Moesel 12 Gebiedsvisie fase 0.pdf (2.92 mb)
Keent-Moesel 13 Gebiedsvisie parallelfase.pdf (2.96 mb)
Keent-Moesel 14 Raadsvoorstel Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid 03-02-2021.pdf (0.31 mb)
Keent-Moesel 15 Bewonersupdate april 2022.pdf (0.63 mb)
Keent-Moesel 16 Brief bewoners april 2022.pdf (0.5 mb)
Keent-Moesel 17 Rapportage bewonersonderzoek Centrumgebied Moesel en MFA Weert Zuid.pdf (0.95 mb)
Keent-Moesel 18 Verslag inloopbijeenkomst Zevensprong JOP locaties 25-05-2022.pdf (0.54 mb)
Keent-Moesel 19 Presentatie Zevensprong JOP locaties 25-05-2022.pdf (36.67 mb)
Keent-Moesel 20 Verslag verdiepende bijeenkomsten 4 en 5 juli 2022.pdf (0.34 mb)
Keent-Moesel 21 Verslag informatiebijeenkomst verenigingen MFA 07-09-2022.pdf (0.51 mb)
Keent-Moesel 22 Verslag informatiebijeenkomst omwonenden MFA 28-09-2022.pdf (0.8 mb)
Keent-Moesel 23 Scenariostudie Kerk Centrum Moesel Weert.pdf (7.2 mb)
Keent-Moesel 24 Scenariostudie Microhal Centrum Moesel Weert.pdf (10.28 mb)
Keent-Moesel 25 Scenariostudie Kerk Centrum Moesel Weert 04-08-2022.pdf (7.26 mb)
Keent-Moesel 26 Scenariostudie Microhal Centrum Moesel Weert 04-08-2022.pdf (10.36 mb)
Keent-Moesel 27 Programma van Eisen ruimtelijk functioneel 10-8-2022.pdf (0.31 mb)
Keent-Moesel 28 Projectopdracht MFA woningen centrum Moesel 28-03-2023.pdf (0.51 mb)
Keent-Moesel 29 BenW-besluit scenariostudies MFA Moesel.pdf (0.46 mb)
Keent-Moesel 30 Uitnodiging inloopbijeenkomst MFA woningen 21-06-2023.pdf (0.13 mb)
Keent-Moesel 31 Presentatie inloopbijeenkomst MFA woningen 21-06-2023.pdf (4.51 mb)
Keent-Moesel 32 Poster 1 Microhallocatie MFA met woningen 21-06-2023.pdf (6.41 mb)
Keent-Moesel 33 Poster 2 Volumestudie 21-06-2023.pdf (8.45 mb)
Keent-Moesel 34 Poster 3 Schetsen 21-06-2023.pdf (1.32 mb)
Keent-Moesel 35 Poster 4 Schetsen 21-06-2023.pdf (1.37 mb)
Keent-Moesel 36 Poster 5 Schetsen 21-06-2023.pdf (1.23 mb)
Keent-Moesel 37 Verslag inloopbijeenkomst MFA 21-06-2023.pdf (0.3 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten