Lees voor ?

Wijzigen van het omgevingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Weert één gemeentebreed omgevingsplan. Dat is nu nog een tijdelijk omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit alle vastgestelde bestemmingsplannen, een aantal gemeentelijke verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan, en een pakket aan regels die vanuit de Rijksoverheid aan de gemeente is gegeven.

Wat staat er in het omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld is het bouwen van een woonwijk, waardoor de ruimtelijke inrichting van een gebied verandert. Of het kappen van bomen, waardoor de omgeving minder groen wordt. Daarnaast kan het omgevingsplan bijzondere regels bevatten.

De geldende regels van het omgevingsplan zijn zichtbaar onder 'Regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Op de pagina 'Hoe werkt het raadplegen van een plan' kun je lezen hoe het raadplegen van een plan werkt in het Omgevingsloket.

Wijzigen van het omgevingsplan door de gemeente

Het omgevingsplan kan worden gewijzigd op initiatief van de gemeente. Dit is bijvoorbeeld nodig om stapsgewijs het tijdelijke omgevingsplan verder te ontwikkelen tot het nieuwe omgevingsplan. Ook kan de gemeente het omgevingsplan wijzigen om een gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

  • De gemeente maakt bekend dat het omgevingsplan wordt gewijzigd. Deze bekendmaking gaat via het gemeenteblad. In de bekendmaking staat ook hoe de gemeente invulling gaat geven aan participatie.
  • Voor het wijzigen van het omgevingsplan kan een milieueffectrapportage nodig zijn. Dit is een onderzoek waarin wordt onderzocht of de wijziging van het omgevingsplan tot belangrijke milieueffecten kan leiden. Dit kunnen zowel positieve als negatieve effecten zijn. De uitkomsten van het milieueffectrapport beïnvloeden of de wijziging van het omgevingsplan kan doorgaan, en wat de inhoud is van de wijziging van het omgevingsplan.
  • De gemeente maakt een ontwerp-omgevingsplan. Hiervoor kunnen ook andere onderzoeken nodig zijn dan het milieueffectrapport.
  • De gemeente maakt bekend dat het ontwerp-omgevingsplan ter inzage wordt gelegd, ook dit gaat via het gemeenteblad. In de bekendmaking staat hoe lang de ter inzage periode duurt en hoe mensen kunnen reageren via een zienswijze. Als er een milieueffectrapportage is opgesteld, wordt deze ook ter inzage gelegd.
  • De gemeente verzamelt en behandelt de binnengekomen zienswijzen. Dit kan betekenen dat het ontwerp-omgevingsplan hierop wordt aangepast.
  • De gemeente stelt hierna de wijziging van het omgevingsplan vast en maakt dit bekend via een bekendmaking. Hier is ook te lezen wanneer het gewijzigde omgevingsplan in werking treedt, en op welke wijze mensen in beroep kunnen gaan bij de rechter tegen het omgevingsplan.
  • De regels van het gewijzigde omgevingsplan worden zichtbaar in het Omgevingsloket.

Meer lezen? Zie de toelichting op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Kan ik de gemeente vragen om een wijziging van het omgevingsplan?

Als je denkt dat je initiatief niet binnen het omgevingsplan past, kan je een aanvraag doen voor het wijzigen van het omgevingsplan. Deze procedure werkt grotendeels hetzelfde als hierboven beschreven.

We vragen je om hiervoor eerst contact op te nemen met de gemeente. We gaan graag met je in gesprek over het verdere traject omdat we zelf bezig zijn met het ontwikkelen van het tijdelijke omgevingsplan naar het nieuwe omgevingsplan.

Na contact met de gemeente kan de uitkomst zijn dat we eerst meer informatie aan je vragen of dat je principeverzoek moet indienen. Ook kan de uitkomst zijn dat een andere procedure beter past.

Voor het indienen van nadere informatie of het indienen van een principeverzoek kun je dan gebruik maken van het digitaal formulier onder ‘verkennen en begeleiden van een initiatief’ onderaan deze pagina.

Dit kan je zelf nagaan in het Omgevingsloket. Op de pagina 'Hoe werkt het raadplegen van een plan' lees je hier meer over.

Ja, in de tarieventabel in de geldende legesverordening is opgenomen waar leges voor worden geheven.

Bij het wijzigen van een omgevingsplan moet er participatie plaatsvinden. Dat betekent dat belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om mee te denken over het initiatief. Op deze pagina kun je meer lezen over de Weertse aanpak.

Voor het wijzigen van het omgevingsplan geldt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) samen met de procedure van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent een termijn van 26 weken (ongeveer 6 maanden), exclusief tijd die nodig is voor het maken en beoordelen van aanvullende documenten, een eventuele verlengtermijn, en tijd die nodig is voor het behandelen van zienswijzen en een eventuele beroepsprocedure bij de rechter.

Welke andere mogelijkheden zijn er voor mijn initiatief?

Er zijn meer mogelijkheden om het initiatief mogelijk te maken. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel Bopa genoemd. Soms kan het ook mogelijk gemaakt worden met een Omgevingsplanactiviteit. Op de pagina 'Omgevingsplan' kan je meer informatie vinden.

Na contact met de gemeente kan het ook voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit betekenen dat we eerst meer informatie aan je vragen of dat je principeverzoek moet indienen. Ook kan de uitkomst zijn dat een andere procedure beter past.

Voor het indienen van nadere informatie of het indienen van een principeverzoek kun je dan gebruik maken van het digitaal formulier onder ‘verkennen en begeleiden van een initiatief’ onderaan deze pagina.

Een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) is een type omgevingsvergunning. Je kan een Bopa aanvragen als je activiteit niet (volledig) mogelijk is op basis van het omgevingsplan. We raden je aan om eerst contact op te nemen met de gemeente voordat je in het Omgevingsloket een aanvraag voor een Bopa gaat indienen. Zo kunnen zij meedenken over de mogelijkheden om jouw project te realiseren.

Een Omgevingsplanactiviteit is een activiteit die is toegestaan in het omgevingsplan, maar waarvoor een vergunning nodig is. Dit kan je zelf nagaan in het Omgevingsloket. Op de pagina 'Van idee tot omgevingsvergunning' kun vinden hoe je een aanvraag omgevingsplan indient in het Omgevingsloket.

Bij een Bopa en een omgevingsplanactiviteit moet je bij de aanvraag aangeven of je aan participatie hebt gedaan, en op welke manier. Participatie betekent dat belanghebbenden de mogelijkheid krijgen mee te denken over het initiatief. Op deze pagina kun je meer lezen over de Weertse aanpak.

Voor een Bopa en een omgevingsplanactiviteit kan je ook aangeven dat je niet aan participatie hebt gedaan. Dat is geen reden om je aanvraag af te wijzen. Wel raden we je aan om aan participatie te doen, omdat dit het draagvlak kan verbeteren en een zorgvuldig participatietraject bijdraagt aan snelle besluitvorming.

Voor bepaalde Bopa’s geldt dat participatie wel verplicht is. Dit blijkt uit de quickscan participatie. Je kan dit ook opzoeken in de participatieverordening van de gemeente Weert. De bij de participatieverordening behorende lijst van categorieën wanneer participatie verplicht is, is te vinden op deze pagina.

In de tarieventabel in de geldende legesverordening is opgenomen voor welke activiteiten leges worden geheven.

Heb ik nog een andere vergunning nodig?

Een wijziging van het omgevingsplan, een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een omgevingsplanactiviteit is vaak niet genoeg om je voornemen ook uit te mogen voeren. Vaak is nog een andere toestemming, zoals een andere omgevingsvergunning of een melding, nodig.

Onder de Omgevingswet is het de verantwoordelijkheid van degene die de activiteit gaat uitvoeren om er voor te zorgen dat alle benodigde toestemmingen aanwezig zijn vóórdat de activiteit start.

In de tarieventabel in de geldende legesverordening is opgenomen voor welke activiteiten leges worden geheven.

Dit kan je zelf nagaan in het Omgevingsloket.

Het aanvragen gaat via het Omgevingsloket. Op de pagina 'Van idee tot omgevingsvergunning' kun je vinden hoe dit werkt.
We raden je aan om omgevingsvergunningen die onderdeel uitmaken van hetzelfde project ook samen aan te vragen. Je mag ze ook apart aanvragen.

Verkennen en begeleiden van een initiatief

Je kunt via ‘verkennen en begeleiden van een initiatief’ in overleg gaan met de gemeente om jouw idee te verkennen indien je initiatief niet binnen het omgevingsplan. Veelal is betreft dit een wijziging op het omgevingsplan of een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Voordat je een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, toetsen we samen de haalbaarheid. Het kan noodzakelijk zijn om eerst een principeverzoek in te dienen en een principetoestemming te ontvangen voordat je een formele aanvraag kunt indienen. Dit blijkt uit het type project dat je wil gaan realiseren. Ook krijg je kaders mee waarbinnen het initiatief kan worden gerealiseerd.

Je kunt via dit digitaal formulier een initiatief of principeverzoek indienen:

Formulier 'Verkennen en begeleiden initiatief'

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten