Lees voor ?

Van idee tot omgevingsvergunning

Ga je (ver)bouwen, slopen of het gebruik van een perceel of bouwwerk wijzigen? Wil je een boom kappen of werken met gevaarlijke stoffen? Of ga je reclame maken op jouw bedrijfspand? Activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte beïnvloeden de fysieke leefomgeving. Voor het uitvoeren van deze activiteiten kan een omgevingsvergunning of het doen van een melding vereist zijn. De medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) helpen je hier graag bij!

Overleg met ons vóór de aanvraag

De medewerkers van de afdeling VTH nemen op deskundige wijze jouw aanvraag of informatieverzoek in behandeling. Zij worden het liefst bij jouw project betrokken vóórdat je een formele aanvraag indient. Zo kunnen zij meedenken over de mogelijkheden om jouw project te realiseren.

Voordat je gebruikt maakt van de mogelijkheden om een conceptverzoek (1), een initiatief (2) of een vergunningaanvraag en/of melding (3) in te dienen, vragen wij om eerst contact op te nemen met het team bouwen van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 000.

Zo kunnen zij meedenken over de mogelijkheden om jouw project te realiseren. Of blijkt al snel dat ook de deskundigheid van andere afdelingen nodig is. Betrek de gemeente dus zo vroeg mogelijk bij je plan. Dit bespaart je vaak tijd en geld.

Verken je idee

Heb je een idee voor een project dat je wil verkennen? Of heb je een plan, maar wil je eerst de mogelijkheden bespreken voor je het verder uitwerkt? Dan kun je eerst in overleg met de gemeente om je idee te verkennen. Gemeente Weert kent hiervoor twee mogelijkheden: het ‘conceptverzoek’ en het ‘verkennen en begeleiden van een initiatief’. Welke mogelijkheid voor jou van toepassing is, is afhankelijk van de zwaarte en het type van je project.

Wil je iets veranderen aan je huis, tuin of bedrijf? Of ligt jouw project in een welstandplichtig gebied? Of wil je laten controleren of je de juiste informatie hebt ingevuld voordat je het verzoek definitief indient? Dan kun je gebruik maken van de optie ‘conceptverzoek’ (voorheen bekend als vooroverleg) om de haalbaarheid van je plan of project te toetsen.

Dit heeft de volgende voordelen:

 • Je kunt je plan bespreken met de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (indien welstand van toepassing is).
 • Je komt erachter of je jouw verzoek goed hebt ingevuld.
 • Je ontvangt bericht welke informatie je eventueel nog moet aanleveren voor het indienen van een aanvraag.
 • Je voorkomt onnodige vertraging van het definitieve verzoek.

Opgelet! Een positief advies geeft géén garantie dat je een omgevingsvergunning ontvangt.

Het is mogelijk om voor elk type project een conceptverzoek in te dienen.

Waar kun je een conceptverzoek indienen?

Een conceptverzoek moet je indienen via het Omgevingsloket.

In 7 stappen word je door het proces voor het indienen van het conceptverzoek begeleid:

 • Stap 1: projectgegevens invullen
 • Stap 2: locatie zoeken
 • Stap 3: activiteit kiezen
 • Stap 4: vragen beantwoorden
 • Stap 5: documenten toevoegen
 • Stap 6: gegevens aanvrager invullen
 • Stap 7: verzoek samenstellen en indienen

Hierbij doorloop je dezelfde stappen als bij een vergunningaanvraag of melding. In stap 7 kun je de aanvraag daarna indienen als conceptverzoek.

Voor een conceptverzoek betaal je leges. De hoogte van de leges vind je in de geldende legesverordening. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, worden deze legeskosten in mindering gebracht op de totale legeskosten die in rekening zijn gebracht voor het behandelen van jouw aanvraag.

Soms heb je een idee waarvan je niet weet of het passend is binnen het Omgevingsplan. Bijvoorbeeld een idee voor een nieuw bedrijf of het splitsen van een kavel voor het bouwen van een extra woning of een bouwproject. Je hebt dan mogelijk een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) of een wijziging van het Omgevingsplan nodig. De gemeente Weert hanteert voor dit type projecten de naam ‘initiatieven’.

Je kunt dan in overleg gaan met de gemeente Weert om jouw idee te verkennen. Voordat je een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, toetsen we samen de haalbaarheid. Het kan noodzakelijk zijn om eerst een principetoestemming te ontvangen voordat je een formele aanvraag kunt indienen. Dit blijkt uit het type project dat je wil gaan realiseren. Ook krijg je kaders mee waarbinnen het initiatief kan worden gerealiseerd.

Overleg met ons vóór het indienen van een initiatief

Neem hiervoor contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 000.

De omgevingsvergunning of melding

Voor het indienen van een aanvraag of melding voor je project kun je terecht bij het Omgevingsloket in het DSO. Met de invoering van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een aanvraag of een melding per e-mail in te dienen. Digitale aanvragen (omgevingsvergunningen) en meldingen kunnen alleen nog via DSO in behandeling worden genomen.

In 7 stappen wordt je door het proces voor het indienen van de melding of aanvraag begeleid:

 • Stap 1: projectgegevens invullen
 • Stap 2: locatie zoeken
 • Stap 3: activiteit kiezen
 • Stap 4: vragen beantwoorden
 • Stap 5: documenten toevoegen
 • Stap 6: gegevens aanvrager invullen
 • Stap 7: verzoek samenstellen en indienen

Waar kun je een aanvraag omgevingsvergunning of melding indienen?

Een vergunningaanvraag of melding kun je indienen via het Omgevingsloket.

Wat kun je vooraf zelf opzoeken?

 Naast het contact opnemen met de gemeente, kun je vooraf zelf informatie inwinnen die voor jouw project van toepassing is:

 • Onderzoek bijvoorbeeld of je project binnen het omgevingsplan past. Het omgevingsplan bevat regels die betrekking hebben op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving. Hiermee krijgen inwoners en bedrijven inzicht in welke regels op een bepaalde locatie gelden. Ga naar ‘regels op de kaart’ via de landelijke voorziening het Omgevingsloket voor het omgevingsplan. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Via ‘regels op de kaart’ kun je het omgevingsplan, maar ook overige omgevingsdocumenten die van toepassing zijn op jouw locatie raadplegen.
 • Bekijk de gemeentelijke regels via de pagina verordeningen. Voor onder andere huisvesting van internationale werknemers, gemeentelijke monumenten en waardevolle bomen heeft de gemeente haar eigen regels opgesteld. Ga alvast na of jouw project met een van deze regels te maken heeft.
 • Een handig hulpmiddel is de vergunningcheck via het Omgevingsloket (DSO). Op basis van de door jouw ingevulde gegevens, geeft de vergunningscheck aan of je een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. De uitkomst van de vergunningcheck kan ook vergunning- of meldingvrij zijn. 
  Opgelet! Vergunning- of meldingvrij betekent niet regelvrij. Zo blijven bijvoorbeeld de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden.
 • Bekijk ook deze 'Handreiking participatie externe initiatiefnemers'. Met een korte vragenlijst ('Quickscan' ) kun je snel bepalen welke vorm van participatie nodig en mogelijk van toepassing is voor jouw project.

Overgangsfase omgevingsplan tot eind 2031

Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om (het tijdelijke deel van) het omgevingsplan en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. Dat betekent dat het omgevingsplan de komende jaren wijzigt. Zo zullen er bijvoorbeeld regels uit verordeningen die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan worden opgenomen. Zorg er daarom voor dat je bij het indienen van een aanvraag of melding altijd over de actuele gegevens beschikt.

Informatie aanvraag, procedure & vergunning

Voor alle informatie, zie de pagina 'Omgevingswet. Verdere informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en daarbij de vergunningsplicht of meldingsplicht voor een technische bouwactiviteit is via deze pagina te raadplegen.

Het kan voorkomen dat het Omgevingsloket je meerdere malen dezelfde vragen stelt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meerdere bouwactiviteiten aanvraagt (bijvoorbeeld het vergroten van een kozijn en het bouwen van uitbouw aan je woning). Daarnaast zijn de vragen die in het Omgevingsloket staan onderverdeeld in vragen vanuit onder andere het Rijk, de Provincie, het Waterschap en de gemeente.

Welke vragen bij jouw aanvraag worden gesteld hangt ook af van de locatie van je project. Het kan daarbij ook voorkomen dat er dubbele vragen vanuit het Rijk en de gemeente worden gesteld.

Probeer zo volledig mogelijk de aanvraag in te vullen. Dit scheelt mogelijk achteraf aanpassingen. Enkele velden moet je echter altijd in vullen, bijvoorbeeld de bouwkosten. Wanneer je de verplichte velden bij het doorlopen van de aanvraag niet invult, krijgt je hiervan een melding na stap 7 ‘verzoek samenstellen en indienen’. Pas na het invullen van deze velden kun je de aanvraag voltooien.

Het is niet nodig om meerdere malen dezelfde tekening bij jouw aanvraag te toe voegen. Wanneer het Omgevingsloket je bijvoorbeeld meerdere malen om een situatietekening vraagt (zoals bij het bouwen van een woning in combinatie met het aanleggen van een uitweg), is het voldoende om één maal een situatietekening te uploaden bij één van de activiteiten.

De reguliere voorbereidingsprocedure is het uitgangspunt. De beslistermijn is maximaal 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag.  De uitgebreide procedure is een uitzondering. Deze procedure duurt ongeveer 6 maanden.

Je krijgt vooraf te horen van welk type aanvraag er sprake is. Beide beslistermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat je wordt verzocht om je aanvraag met gegevens aan te vullen. In dat geval wordt de beslistermijn opgeschort. Dit komt er op neer dat het aantal dagen die je hebt gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de beslistermijn wordt opgeteld.

In de tarieventabel in de geldende legesverordening  is opgenomen voor welke activiteiten leges worden geheven.

Heb je jouw project met je buren besproken? Dit voorkomt vaak lastige juridische procedures. Na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) namelijk bezwaar maken tegen de vergunning. De bezwaartermijn is 6 weken.

Wanneer je jouw project gaat uitvoeren, moet je nog enkele meldingen doorgeven aan de gemeente. Denk hierbij aan het starten van de bouw of het storten van beton. Waar en op welke manier je deze meldingen kunt doorgeven, lees je terug in de bijlage van je omgevingsvergunning.  

Wij raden het af om (verder) vergunde activiteiten te starten of voort te zetten zolang de bezwaartermijn nog loopt of nadat er een bezwaarschrift is ingediend. Zo voorkom je onomkeerbare zaken (denk aan een boom die onterecht is gekapt) of extra kosten voor het terugbrengen van een bouwwerk/gebouw/etc. naar de oude situatie.

 

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten