Lees voor ?

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) biedt ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving voor zichzelf kunnen zorgen of kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ook de ondersteuning van mantelzorgers valt onder de Wmo.

De Wmo is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen of om mee te kunnen blijven doen in de samenleving en dat op eigen kracht, of met hulp van familie, mantelzorgers, vrienden en bekenden, (tijdelijk) niet kan.

Iedereen wil graag zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij, een fijne baan vinden en veilig opgroeien. Met een beperking door ouderdom, lichamelijke of psychische problemen of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt of gewoon een vraag heeft, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Dat kan met hulp van anderen, zoals de huisarts, school, de (sport)vereniging, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), of welzijnsorganisatie Stichting Punt Welzijn.

U kunt zich bij De Vraagwijzer melden als u een vraag heeft met betrekking tot Wmo-ondersteuning.

U vertelt in een gesprek met iemand van de gemeente over uw situatie en welke problemen u ondervindt. En ook hoe uw familie en vrienden u kunnen helpen bij het oplossen daarvan. Het kan zijn dat u (tijdelijk) een (individuele) voorziening nodig hebt, die afgestemd is op uw situatie. Bijvoorbeeld een vervoerspas voor Omnibuzz, hulp bij het huishouden, een rolstoel of begeleiding.

Ja, dat mag. Als u een gesprek krijgt met de gemeente dan krijgt u op tijd informatie, zodat u genoeg tijd heeft om u voor te bereiden. Er mag altijd iemand bij het gesprek zijn. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een vrijwillige ouderenadviseur of een onafhankelijk cliëntondersteuner van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW).

De gemeente betaalt de kosten voor de Wmo-ondersteuning. U betaalt wel een bijdrage in de kosten (eigen bijdrage of abonnementstarief) voor ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen). Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor begeleiding. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage, bij deze voorzieningen betaalt u nooit meer eigen bijdrage dan de kostprijs van de voorziening.

Vanaf 2023 is de eigen bijdrage Wmo per huishouden maximaal € 19,- per maand. De eigen bijdrage wordt door het ministerie geïndexeerd en gewijzigd. Vanaf 1 januari 2024 wordt daardoor de eigen bijdrage opgehoogd naar € 20,60 euro per maand.

Niet iedereen die gebruik maakt van een Wmo-voorziening betaalt een eigen bijdrage.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor rolstoelen. Verder zijn er cliënten die om de volgende redenen geen Wmo eigen bijdrage betalen:

  • Meerpersoonshuishoudens niet-AOW gerechtigd (ongeacht het inkomen);
  • Huishoudens die al een eigen bijdrage betalen voor intramurale zorg (Wlz, beschermd wonen zorg in natura of opvang);
  • Cliënten met de gemeentelijke collectieve zorgverzekering minima (CZM): cliënten met de CZM krijgen de eigen bijdrage wel opgelegd, maar kunnen deze kosten declareren bij de zorgverzekering.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

Kinderen en eigen gezinsleden nemen de taken op zich die normaal zijn in een huishouden. Dat noemen we gebruikelijke zorg. Andere kinderen, familieleden, vrienden of buren zijn niet verplicht om te helpen. Maar de gemeente mag wel vragen wat de mensen in uw sociaal netwerk voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we ook beter rekening houden met de mensen die u mantelzorg geven.

Gebruikelijke hulp is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Voorbeelden van gebruikelijke hulp zijn: helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, nemen gezinsleden deze taken vaak over. 

Ja, dat kan. Maar de gemeente kijkt ook wat uw partner en/of kinderen kunnen doen in het huishouden. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Het resultaat moet zijn dat u in een schoon en leefbaar huis woont. En dat u met ondersteuning thuis kunt blijven wonen en mee kunt doen aan de samenleving.

Heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u meestal zelf bepalen welke aanbieder u die ondersteuning mag leveren. Daarbij kunt u kiezen uit een groep aanbieders waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. In sommige gevallen kan de aanbieder die u zou willen kiezen niet de ondersteuning leveren die voor u nodig is. In dat geval zal de gemeente u adviseren om een andere aanbieder te kiezen. 
Een overzicht van gecontracteerde aanbieders is te vinden op deze website.

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kiest zelf uw hulpverlener(s) en maakt afspraken over de ondersteuning die u nodig heeft. Ook de vergoeding die daar tegenover staat, regelt u zelf. Komt u voor een PGB in aanmerking? Dan regelt u zelf bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. 
Het PGB is een geldbedrag, maar dat geld krijgt u niet zelf op uw bankrekening. We maken het over naar de Sociale Verzekeringsbank, die er uw ondersteuner van betaalt.
Wilt u meer weten over het PGB? Vraag hiernaar bij De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Zij kunnen u verder helpen.

De gemeente Weert biedt inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering, die wij samen met zorgverzekeraars aanbieden. op de pagina over de collectieve zorgverzekering vindt u alle informatie over de voorwaarden en de aanvraag van deze zorgverzekering. 
 
Hier kunt u kiezen uit verschillende zorgverzekeringspakketten. Het pakket 'Gemeente Extra Uitgebreid' is gericht op de behoeften van chronisch zieke en gehandicapte mensen. Alle zorgverzekeringspakketten kunt u bekijken op de website Gezond Verzekerd

Nadat u een melding voor de Wmo heeft gedaan wordt er door een medewerker van de gemeente contact met u opgenomen voor het plannen van een gesprek. Meestal wordt er een huisbezoek gepland, maar soms kan het gesprek ook telefonisch plaatsvinden. We proberen uw melding zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Loopt uw indicatie af en wilt u een verlenging aanvragen? of wilt u uw indicatie laten wijzigen of stoppen? Meldt u zich dan tijdig bij De Vraagwijzer. U dient zich minimaal 6 weken voor de einddatum van de indicatie te melden bij De Vraagwijzer. Indien u zich niet op tijd meldt kunnen wij niet garanderen dat uw melding op tijd in behandeling genomen kan worden.

Links

Beschermd Wonen
 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2024
 Tariefstructuur pgb Wmo
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023

Contact en informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met De Vraagwijzer. De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen uw belang centraal én stellen uw privacy voorop.

Video waarin twee mantelzorgers vertellen over hun inzet.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Gerry:
"Ja, u denkt misschien dat ik voor mezelf kook, maar dat doe ik dus niet, want ik kook voor mevrouw Schuitema.
Zij is invalide.
Wij, mijn man en ik, zijn haar mantelzorgers en we proberen er iedere dag voor te zorgen dat ze lekker potje eten heeft.
Ik denk dat mantelzorg iets is doordat wij proberen om in feite als een mantel om haar heen te zijn en proberen haar leven wat aangenamer te maken.
Dit is zo belangrijk voor een persoon die dus geen familie heeft, geen andere mogelijkheden en voor haar maakte dat haar leven, dus ja, aangenamer wordt, prettiger wordt, waardoor zij dus, ja, niet in de verzorging moet.
Maar juist het steunen van anderen, geeft jezelf de push om verder te gaan met je leven.
Je moet gewoon ergens beginnen en denken van 'ik begin er aan en ik zie wel waar ik eindig', want het is gewoon heel
belangrijk dat je ergens iets op pakt en als het niet lukt, soms dan klikt het niet he, dat kan".
 
Peter:
"Mijn taak in het geheel is dan dat ik Gerry zoveel mogelijk ondersteun. Als zij niet naar mevrouw Schuitema kan, dan doe ik dat. Dan zorg ik er voor dat ze te eten krijgt. 
Ja, overdag ben ik niet zo veel thuis, want ik heb zelf een baan, maar ik doe dus met haar samen boodschappen en zorg ervoor
dat ze 's nachts goed slaapt. Maar ik slaap dus op ijsblokken en als ik die niet heb, kan ik niet slapen."
 
Gerry:
"Ik heb neuropathie en neuropathie houdt in, dat is een ziekte van je zenuwbanen die dus eigenlijk op hol slaan.
Waar bij bij een ander de pijn weg gaat, komt er bij mij steeds meer pijn. "
 
Peter:
"Dus dan ga ik naar de ijskast toe om ijs te halen voor haar. Dat is mijn taak eigenlijk. Het is niet zo veel maar ik doe
het met liefde voor haar."
 
Gerry:
"Als ik Peter niet had, of bijvoorbeeld mijn kleindochter Nathalie die mee daarin best wel heel veel bij staat, zou het gewoon een stuk moeilijker zijn. Dus door hun steun ben ik in staat om mantelzorg te doen hoor mevrouw Schuitema.
Da's geestelijk ook heel goed hè. Ja... 't maakt je blij. Het is in feite handen en voeten aan een ander geven en die werken nou bij mij. 
 
Ja."
 
[Muziek]
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten