Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) biedt ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving voor zichzelf kunnen zorgen of kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ook de ondersteuning van mantelzorgers valt onder de Wmo. 

De Wmo is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen of om mee te kunnen blijven doen in de samenleving en dat op eigen kracht, of met hulp van familie, mantelzorgers, vrienden en bekenden, (tijdelijk) niet kan.

Iedereen wil graag zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij, een fijne baan vinden en veilig opgroeien. Met een beperking door ouderdom, lichamelijke of psychische problemen of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt of gewoon een vraag heeft, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Dat kan met hulp van anderen, zoals de huisarts, school, de (sport)vereniging, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), of welzijnsorganisatie Stichting Punt Welzijn.

U kunt ook contact opnemen met De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Ook kunt u zich melden bij de gemeente Weert voor Wmo-ondersteuning. Dat kan via het meldingsformulier Wmo-ondersteuning.

U vertelt in een gesprek met iemand van de gemeente over uw situatie en welke problemen u ondervindt. En ook hoe uw familie en vrienden u kunnen helpen bij het oplossen daarvan. Het kan zijn dat u (tijdelijk) een (individuele) voorziening nodig hebt, die afgestemd is op uw situatie. Bijvoorbeeld een vervoerspas voor Omnibuzz, hulp bij het huishouden, een rolstoel of begeleiding.

Ja, dat mag. Als u een gesprek krijgt met de gemeente dan krijgt u op tijd informatie, zodat u genoeg tijd heeft om u voor te bereiden. Er mag altijd iemand bij het gesprek zijn. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een vrijwillige ouderenadviseur of een onafhankelijk cliëntondersteuner van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW).

De gemeente betaalt de kosten voor de Wmo-ondersteuning. U betaalt wel een bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) voor ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen). Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor begeleiding. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

In 2020 is de eigen bijdrage Wmo per huishouden maximaal € 19,00 per maand. Er wordt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo gekeken. Bent u verzekerd via de collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Weert? Dan kunt u de eigen bijdrage vergoed krijgen via deze zorgverzekering.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

Kinderen en eigen gezinsleden nemen de taken op zich die normaal zijn in een huishouden. Dat noemen we gebruikelijke zorg. Andere kinderen, familieleden, vrienden of buren zijn niet verplicht om te helpen. Maar de gemeente mag wel vragen wat de mensen in uw sociaal netwerk voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we ook beter rekening houden met de mensen die u mantelzorg geven.

Gebruikelijke hulp is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Voorbeelden van gebruikelijke hulp zijn: helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, nemen gezinsleden deze taken vaak over. 

Ja, dat kan. Maar de gemeente kijkt ook wat uw partner en/of kinderen kunnen doen in het huishouden. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Het resultaat moet zijn dat u in een schoon en leefbaar huis woont. En dat u met ondersteuning thuis kunt blijven wonen en mee kunt doen aan de samenleving.

Heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u meestal zelf bepalen welke aanbieder u die ondersteuning mag leveren. Daarbij kunt u kiezen uit een groep aanbieders waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. In sommige gevallen kan de aanbieder die u zou willen kiezen niet de ondersteuning leveren die voor u nodig is. In dat geval zal de gemeente u adviseren om een andere aanbieder te kiezen. 
Een overzicht van gecontracteerde aanbieders is te vinden op deze website.

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kiest zelf uw hulpverlener(s) en maakt afspraken over de ondersteuning die u nodig heeft. Ook de vergoeding die daar tegenover staat, regelt u zelf. Komt u voor een PGB in aanmerking? Dan regelt u zelf bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. 
Het PGB is een geldbedrag, maar dat geld krijgt u niet zelf op uw bankrekening. We maken het over naar de Sociale Verzekeringsbank, die er uw ondersteuner van betaalt.
Wilt u meer weten over het PGB? Vraag hiernaar bij De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Zij kunnen u verder helpen.

De gemeente Weert biedt inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering, die wij samen met zorgverzekeraars aanbieden. op de pagina over de collectieve zorgverzekering vindt u alle informatie over de voorwaarden en de aanvraag van deze zorgverzekering. 
 
Hier kunt u kiezen uit verschillende zorgverzekeringspakketten. Het pakket 'Gemeente Extra Uitgebreid' is gericht op de behoeften van chronisch zieke en gehandicapte mensen. Alle zorgverzekeringspakketten kunt u bekijken op de website Gezond Verzekerd

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om groepswonen of individueel wonen met toezicht (bescherming) en ondersteuning. Beschermd wonen bestaat uit (beschermde) woonvorm met toezicht, begeleiding en/of daginvulling. Vervoer is geen onderdeel van deze voorziening.

Beschermd wonen aanvragen

Om beschermd wonen aan te vragen, kunt u contact opnemen met de gemeente Venlo. De regeling beschermd wonen wordt namelijk uitgevoerd door de gemeente Venlo voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 077 en dan te kiezen voor optie 1. Dit nummer is iedere dag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. U wordt dan uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. Ook de benodigde documenten worden dan besproken. U of uw begeleider moet in ieder geval kunnen aantonen dat er sprake is van psychiatrische problematiek.
Als uw indicatie voor beschermd wonen afloopt, dan informeert uw aanbieder u over wat u kunt doen. Als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen, dan informeert de gemeente u daarover.
Wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie, zoals uw indicatie? Neem dan contact op met uw begeleider of vraag hiernaar bij De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Zij kunnen u verder helpen.

Links

 Wmo Beleidsregels
 Tariefstructuur pgb Wmo 2020
 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2020
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020

Contact en informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met De Vraagwijzer. De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen uw belang centraal én stellen uw privacy voorop.

Downloads

Bestand Grootte
Regionaal beleidsplan sociaal domein 2020-2023.pdf (3.71 mb)
Regionaal uitvoeringsplan sociaal domein 2020-2021.pdf (1.45 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.